Close
Close

Sosyal medya danışmanlığı için vergi mükellefi olmayan kişilere yaptığımız ödemeleri gider pusulası ile kayıtlarımıza alabilir miyiz?


Sosyal medya üzerinden ınfulecarlardan reklam hizmeti almaktayız. Fakat aldığımız reklam hizmeti aldığımız bazı kişiler vergi mükellefiyeti olmadığı için fatura kesmiyor. Bizde gider pusulası düzenleyip %15 stopaj ödemesi yapıyoruz KDV yönünden yapmam gereken bir sorumluluk var mı?

Gider pusulası ile ödeme yapılamayacağı görüşündeyiz. 

Hizmet aldığınız kişiler Vergi mükellefi olması ve Fatura düzenlemesi gerekir.

01.03.2021 tarihinde genç girişimci olarak youtube de sunuculuk yapan açılış yaptık fakat serbest meslek olarak mı yapmalıydık?

Serbest meslek mükellefiyet tesisi ettirecekler aşağıda sayılmıştır. 

SERBEST MESLEK ERBABI: Serbest meslek faaliyetini kendi nam ve hesabına, mutat meslek halinde ifa eden; avukat, doktor, diş hekimi, veteriner hekim, mimar, mühendis, müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir, danışman, ressam, yazar, bestekar, kimyager, noter, öğretmen, artist, menajer, senarist, yönetmen, ebe, sünnetçi, arzuhalci, rehber ve sağlık memuru vb. kişiler serbest meslek erbabıdır. 

Aşağıda yer alan işleri yapanlar da serbest meslek erbabı sayılmaktadırlar. 

Gümrük komisyoncuları, bilumum borsa ajan ve acenteleri, noterler, noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar. 

Bizzat serbest meslek erbabı tarifine girmemekle beraber serbest meslek erbabını bir araya getirerek teşkilat kurmak veya bunlara sermaye temin etmek suretiyle veya sair suretlerle serbest meslek kazancından hisse alanlar. 

Dava vekilleri, müşavirler, kurumlar ve tüccarlarla serbest meslek erbabının ticarî ve meslekî işlerini takip edenler ve konser veren müzik sanatçıları. 

Vergi Usul Kanununun 155 inci maddesinde belirtilen şartlardan en az ikisini taşıyan ebe, sünnetçi, sağlık memuru, arzuhalci, rehber gibi mesleki faaliyette bulunanlar. 

Serbest meslek faaliyetinde bulunan kolektif ve adi şirketlerde ortaklar, adi komandit şirketlerde komandite ortaklar.

İnternet Üzerinden Verilen Hizmetlerin Vergilendirilmesi

T.C. 

HAKKARİ VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

   
Sayı:88945244-010-E.534211.12.2020
Konu:İnternet Üzerinden Verilen Hizmetlerin Vergilendirilmesi 
İlgi:12/05/2020 tarihli ve E.25078 sayılı yazı ekinde alınan özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; Youtube kanalınızın bulunduğu ve bu kanala yüklenilen içerik/içerikler nedeniyle 2018 yılı Haziran ayında şahsınıza ait Youtube AdSense hesabına 201,00-TL tutarında ödeme yapıldığı, gelir kaynağınızın Youtube olmadığı, bir defaya mahsus yapılan 201,00-TL tutarındaki ödemenin vergiye tabi olup olmadığı, vergi mükellefiyeti tesis edilip edilmeyeceği ve yapılacak işlemler ile ilgili hususlarda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde gerçek kişilerin gelirlerinin gelir vergisine tabi olduğu, gelirin bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarı olduğu belirtilmiş ve gelire giren kazanç ve iratlar anılan Kanunun 2 nci maddesinde bentler halinde sayılmıştır.

Mezkur Kanunun 37 nci maddesinde her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtilmiştir. Ticari faaliyet, bir tür emek-sermaye organizasyonuna dayanmakta olup kazanç sağlama niyet ve kastının bulunup bulunmaması, böyle bir organizasyon tarafından icra edilen faaliyetin “ticari faaliyet” olma niteliğine etki etmemektedir. Ancak bir faaliyetin “ticari faaliyet” sayılabilmesi için kazanç sağlama niyet ve kastı gerekmemekle birlikte, faaliyeti icra eden organizasyonun bütün unsurları ile birlikte değerlendirildiğinde kazanç sağlama potansiyeline sahip olması gerektiği ortaya çıkmaktadır.

Anılan Kanunun 85 inci maddesinde ise mükelleflerin, Kanunun 2 nci maddesinde yazılı kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde ettikleri kazanç ve iratları için, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça yıllık beyanname verecekleri, bu Kanuna göre beyanı gereken gelirlerin yıllık beyannamede toplanmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir.

Youtube başta olmak üzere çeşitli sosyal platformlara yüklenilen içerikler, bu platformlardan silinmediği müddetçe, takipçi ve izlenme oranları gibi çeşitli kriterlere göre belirli periyodlar itibariyle içerik sahibine gelir sağlamaktadırlar. Bu bakımdan şahsınıza ait Youtube kanalınıza yüklediğiniz içerik/içerikler nedeniyle her ne kadar bir defaya mahsus gelir elde ettiğinizi belirtmiş olsanız da, söz konusu içeriklerin Youtube kanalınızda halen yüklü olması, bu içerikler nedeniyle gelecek dönemlerde de kazanç elde etme potansiyelini barındırmaktadır.

Öte yandan, Youtube başta olmak üzere çeşitli sosyal platformlarda benzer şekilde içerik/içerikler üretmek ticari kazancın tespitinde aranılan devamlılık kastı ve bir organizasyonun varlığına karine teşkil etmektedir.

Bu bağlamda, Youtube kanalınıza yüklediğiniz içerikler nedeniyle tarafınıza yapılan ödeme/ödemelerin Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesine göre “ticari kazanç” kapsamında değerlendirilmesi gerekmekte olup, adınıza gelir vergisi yönünden mükellefiyet tesis edilmesi ayrıca söz konusu gelirin Gelir Vergisi Kanununun 85 inci maddesine göre yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.


Kaynak: İsmmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts