Close
Close

Bir firmada sigortalı olarak çalışan bir kişi vergi mükellefiyeti açtırması durumunda genç girişimci istisnasından faydalanır mı?

Sigortalı olarak bir yerde çalışmakta olan 27 yaşındaki bir kişi adına vergi mükellefiyeti açılması halinde bu kişi genç girişimci teşviğinden faydalanabilir mi?

Genç girişimci istisnasından yararlanmak için bir işverene bağlı olarak ücretli olarak çalışılamaz.

Bağ-Kurlu olması gerekir.

Genç girişimci kazanç istisnasından faydalanılan dönemlerde belirlenen kazancın (75.000TL) altında kalan tutarlar için oda tarafından nisbi aidat işletilmesi hukuken uygun mudur?

Genç girişimci istisnası ile Oda aidatının ilgisi yoktur.

Genç girişimciye tabi olarak 06/2020 döneminde bilanço defterine tabi mükellef açılışı yaptık. 2020 yılı boyunca 75.000 TL istisnasını geçici vergilerde göstermeyerek çıkan geçici vergi ödemelerini vergi dairesine yaptık. Size sormak istediğim bu ilk dönem (2020 yılı) kullanmamış olduğumuz istisnayı 2.dönem ve 3. dönemde kullanamayız diye bir kural var mıdır?

Geçici vergi beyannamesinde kullanılmayan istisna yıllık Beyannamede kullanılabilir.

19/02/1992 doğumlu mükellefim 2019 yılı içerisinde faaliyete başlandı ve genç girişimcilik teşviki yazısı alındı. 2019 ve 2020 yılı gelirleri için teşvikten faydalandık. Teşvik başvurusu yaptığımız yıldan itibaren 3 yıl teşvikten faydalanmamız gerekmez mi? Ben başvuru döneminden sonra 29 yaş dolduğunda faydalanamayacağı ile ilgili kanunda bir ibare bulamadım. İstisna şartlarında sadece mükellefiyet başlangıcı esnasında 29 yaşını doldurmamış olma şartı var?

29 yaş doldurduğu tarihten itibaren istisnadan yararlanılmaz. GVK 292 seri nolu Genel tebliği inceleyiniz.

Faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu Kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı, aşağıdaki şartlarla gelir vergisinden müstesnadır. Buradan benim anladığım kalan istisna rakamı 3 yılı aşmamak kaydı ile sonraki yıllarda kullanılır. Farklı açıdan mı yorum yapıyoruz?

Kullanılamayan istisnalar sonraki yıla devredilmez. İstisnalar ilgili yılda kullanılır. 

Kanun maddesinde kullanılmayan istisnanın sonraki yıllara devir olacağı konusunda bir düzenleme yok.

Kendisini genç girişimci BAĞ-KUR primi teşvikinden 1 sene yararlandırdık. Karşılığında herhangi bir ücret talebinde bulunabilir miyim?

SMMM olarak yapmış olduğunuz hizmete ilişkin müşterinizle hizmet öncesi anlaşma yapmanızı ve bu iş için talep ettiğiniz ücreti bildirmenizin daha doğru olacağı kanaatindeyim. Sorunuza gelecek olursak mesleki sözleşmenize ek olarak yapmış olduğunuz iş ve işlemlere ilişkin asgari ücret tarifemiz bulunmaktadır ve talepte bulunabilirsiniz.

Mükellefim 2019 yılında genç girişimci istisnası kapsamında açılmıştır. Firma 2021 yılında işletme usulünden bilanço usulüne geçmiştir. Sormak istediğim bilanço usulüne geçmesinin genç girişimci istisnasına bir engeli var mıdır?

Genç girişimci istisnasının defter tutma şekli ile ilgisi yok. Bilanço esasına göre defter tutan müşteriniz Yaş sınır ve diğer şartları taşıyor ise istisna dan yararlanmaya devam eder.

Diğer mal satışından elde edilen kar ile araç satışından elde edilen karın farklılığı olmaz.

İstisnanın uygulanmasına engel değildir.

Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası

T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Konya Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

   
Sayı:31435689-120[E.513630-E.48496-E.50314]-E.6762210.07.2019
Konu:Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası 
İlgi:19.11.2018 tarihli özelge başvurunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden; Başkanlığımız … vergi numarasında kayıtlı mükellefi olduğunuz, mimarlık faaliyetiniz dolayısıyla 03.01.2018 tarihinden itibaren … Vergi Dairesi Müdürlüğünde mükellefiyet tesis ettirdiğiniz  Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesinde yer alan genç girişimcilere kazanç istisnasından yararlandığınız, daha sonra 15.09.2018 tarihi itibariyle işinizi terk ettiğiniz ancak, 05.10.2018 tarihinde  işe başlama bildirimi vererek faaliyetinize yeniden başladığınız belirtilerek, 2018 yılı için yararlanmadığınız dönem ile takip eden 2019 ve 2020 yılları için söz konusu istisnadan yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20  nci maddesinde;

“Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı, aşağıdaki şartlarla gelir vergisinden müstesnadır.

…”

hükmü yer almaktadır.

Konuya ilişkin olarak yayımlanan 292 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin;

 “İstisna uygulaması” başlıklı 4  üncü maddesinde;

(1) İstisnadan, 6663 sayılı Kanunun Resmî Gazete’de yayımlandığı 10/2/2016 tarihinden itibaren ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunanlardan Kanunda öngörülen şartları taşıyanlar yararlanır. Dolayısıyla bu tarihten önce işe başlayan mükelleflerin söz konusu istisnadan yararlanmalarına imkan bulunmamaktadır.

(2) İstisna şartlarını sağlayan mükelleflerce daha sonra herhangi bir nedenle faaliyetin terk edilmesi durumunda, terk tarihine kadar elde edilen kazançlar dolayısıyla istisnadan yararlanılır. Faaliyet terk edildikten sonra istisna kapsamındaki söz konusu faaliyetlere tekrar başlanılması halinde ise adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunması şartı ihlal edilmiş sayılacağından bu istisnadan yararlanılamaz.

Örnek 5: Bayan (F), 21/5/2016 tarihinde mimarlık faaliyetine başlamış olup istisna şartlarının tamamını taşımaktadır. Bayan (F), bu faaliyetini 3/3/2017 tarihinde terk etmiş, 2/2/2018 tarihinde anılan faaliyetine yeniden başlamıştır.

Buna göre; Bayan (F), 2016 ve 2017 yıllarında elde ettiği kazancı dolayısıyla istisnadan yararlanacak ancak, 2/2/2018 tarihinde yeniden işe başladığı faaliyeti için ilk defa işe başlama şartını ihlal etmesi nedeniyle, 2018 ve izleyen yıllar için söz konusu istisnadan yararlanamayacaktır.”

“Yararlanılacak istisna tutarı” başlıklı 5 inci maddesinde;

“…… (2) Takvim yılı içerisinde işe başlanılması veya işin terk edilmesi durumlarında; işe başlama tarihinden yıl sonuna kadar olan kıst dönem bir vergilendirme dönemi, takvim yılı başından işin terk edildiği tarihe kadar olan kıst dönem ise bir vergilendirme dönemi sayılacak olup bu dönemler için istisnadan tam olarak yararlanılır.

Örnek 8: 1/3/2016 tarihinde avukatlık faaliyetine başlayan ve istisnadan yararlanma şartlarının tamamını taşıyan Bayan (C)’nin 1/3/2016-31/12/2016 tarihleri arasında elde ettiği serbest meslek kazancı 50.000 Türk lirasıdır. Bayan (C)’nin elde ettiği serbest meslek kazancının 50.000 Türk liralık kısmı için istisnadan yararlanılacak olup, kalan 25.000 Türk liralık tutar ertesi yıla devredilemeyecektir.

…”

açıklamalarına yer verilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre; istisna şartlarını sağlayan genç girişimcilerden bir süre sonra faaliyetlerini terk edenlerin, sadece terk ettiği tarihe kadar elde edilen kazançlar için istisnadan faydalanması, ancak, istisna kapsamındaki faaliyetini terk ettikten sonra yeniden başlaması durumunda ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunması şartı ihlal edilmiş sayılacağından, istisnadan faydalanması mümkün değildir.

Buna göre; 03.01.2018 tarihi itibariyle başladığınız mimarlık faaliyetinizi 15.09.2018 tarihinde terk etmeniz nedeniyle, 05.10.2018 tarihinde adınıza yapılan mükellefiyet tesisi,  ilk defa mükellefiyet tesisi olarak değerlendirilemeyeceğinden, genç girişimcilerde kazanç istisnasından yararlanmanız mümkün bulunmamaktadır.


Kaynak: İsmmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts