Close
Close

1 Temmuz 2023 Tarihinde e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya ve 1 Ocak 2024 Tarihinde e-Deftere geçmek zorunda olanlar

535  sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile yapılan  değişiklik  uyarınca;

a)Brüt  satış  hasılatı  2022  ve  müteakip  hesap  dönemleri  için  3  Milyon  TL  ve  üzeri  olan mükelleflerin sektör ayrımı olmaksızın 

b)Gerek kendi siteleri gerekse de internet satış platformları üzerinden veya her türlü elektronik ortamda mal veya hizmet satışı gerçekleştiren mükelleflerden 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanların

c)Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanların 

1 Temmuz 2023 tarihine kadar e-faturaya veya e-arşiv faturaya   1 Ocak 2024 tarihinden itibaren e-defter uygulamasına geçmeleri gerekmektedir.  e-Arşiv Faturanın düzenlenmemesi, gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi gereken e-Arşiv Faturanın (zorunlu haller hariç) kağıt olarak düzenlenmesi ve hiç düzenlenmemiş sayılması halinde her bir belge için2023 yılı için 2.200 TL’den az  olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının %10’u oranında özel usulsüzlük cezası kesilmektedir.  Bir takvim yılı içinde her bir belge türüne ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 1.100.000 TL’dir.22 Ocak 2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 535 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ ile 509 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİndebazı değişiklikler yapılmıştı.

Tebliğ değişikliği ile e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-İrsaliye uygulamasına zorunlu olarak dahil olması gereken mükellef gruplarının kapsamı genişletilmiş ve e-Döviz Alım/Satım Belgesi ile e-Gider Pusulası uygulamalarına ilişkin düzenlemelerde bulunulmuştu.

Tebliğ ile  yapılan düzenleme kapsamında 2022 yılında 3 milyon TL ve üzeri brüt satış hasılatı/cirosu olan tüm mükelleflerin sektör ayrımı olmaksızın 1 Temmuz 2023 tarihine kadar e-faturaya veya e-arşiv faturaya 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren e-defter uygulamasına geçmeleri gerekmektedir.

 e-Fatura uygulaması, belirlenen standartlara uygun olarak mesajların, taraflar arasında güvenli bir şekilde aktarılmasına olanak  sunan, faturanın elektronik ortamda oluşturulması, iletilmesi, elektronik ortamda muhafazası, ibrazıve raporlamasını kapsayan uygulamadır.  e-Arşiv Fatura uygulaması  ise faturanın  elektronik  ortamda  oluşturulması,  muhafazası,  ibrazı  ve  raporlamasını  kapsayan uygulamadır. E-arşiv fatura,  e fatura sistemine kayıtlı olmayan kişi ve kuruluşlarca düzenlenmektedir. E-fatura  uygulaması ilk olarak 2012 yılındaki  yapılan düzenleme ile  2014 yılında 25 milyon TL ve üzeri yıllık cirosu olan mükellefler için başlamış  daha sonra bu tutar kademeli olarak azaltılarak  535 sıra No .lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği2021 yılında 4 milyon TL’ye,2022 yılı sonu itibariyle de 3 milyon TL’ye indirilmiştir. Bazı mükellef grupları için bu tutar daha düşük olarak belirlenmiştir. Buna göre aşağıdaki mükelleflerin 1 Temmuz 2023 tarihi itibariyle e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına   geçmeleri gerekmektedir.

1.Brüt satış hasılatı 2022   hesap dönemleri için 3 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.

2.Gerek kendi siteleri gerekse de internet satış platformları üzerinden veya her türlü elektronik ortamda mal veya hizmet satışı gerçekleştiren mükelleflerden 2022 hesap dönemi için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlar.

3.Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden 2022   hesap dönem için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlar.

535 sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmelerinden 25/01/2022 tarihi itibarıyla faaliyette bulunanlar 1 Temmuz 2022 tarihine, daha sonra faaliyete başlayanların ise faaliyete başladıkları  ayı  izleyen  dördüncü  ayın  başına  kadar  başvurularını  ve  fiili  geçiş  hazırlıklarını tamamlayarak geçmeleri gerekmektedir.

Diğer taraftan 1 Mart 2022 tarihinden itibaren vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere yapılan satışlarda vergiler dahil toplam tutarının 5 Bin TL’yi, vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından ise VUK’ya göre  fatura düzenleme zorunluluğuna ilişkin tutar olan  KDV dahil 2023 yılı için 4.400 TL’yi  aşması halinde, faturaların kağıt fatura yerine,  Gelir İdaresi Başkanlığının e-Belge Portalı üzerinden veya Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi sistemleri ile entegrasyonu sağlayabilmiş olan özel entegratör kuru luşların  bilgi  sistemleri  aracılığıyla  elektronik  ortamda  e-Arşiv  Fatura  olarak  düzenleme zorunluluğu bulunmaktadır.

Vergi mükellefi olmayan nihai tüketici mahiyetindeki müşteriler tarafından T.C. Kimlik Numarası bilgilerinin paylaşılmak  istenmediği  hallerde,  e-Arşiv  Faturalarında  alıcı  hesap  numarası  alanına “11111111111” girilebilmektedir.

Vergi Usul Kanunu’na göre faturanın mal tesliminin ya da hizmetin yapıldığı tarihten itibaren en fazla yedi gün içinde düzenlenmesi gerekmektedir. Bu süreden 7 günlük süreden sonra düzenlenen faturalar, hiç düzenlenmemiş sayılmaktadır.

 e-Arşiv Faturanın düzenlenmemesi, gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi gereken e-Arşiv Faturanın (zorunlu haller hariç) kağıt olarak düzenlenmesi ve hiç düzenlenmemiş sayılması halinde her bir belge için 2.200 TL’den az  olmamak üzere bu belgelere yazılması  gereken  meblağın  veya  meblağ  farkının  %10’u  oranında  özel  usulsüzlük  cezası kesilmektedir.  Bir takvim yılı içinde her bir belge türüne ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 1.100.000 TL’dir.

Saygılarımızla…

Konu hakkında açıklamaların yer aldığı TÜRMOB Sirküleri için tıklayın..

Related Posts