Close
Close

2.000 TL üzerindeki e-serbest meslek makbuzlarında KDV tevkifatı var mıdır?

Smmm e serbest meslek makbuzlarında 2.000 TL üzerindeki makbuzlara KDV tevkifatı var mı?

SM,SMMM VE YMM LER TARAFINDAN VERİLEN HİZMETLERDE KDV KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASI : 

1)- DANIŞMANLIK

 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin 2.1.3.2.2 bölümünde belirtilen hizmetler için 9/10 oranında KDV tevkifatı hesaplanır. 

Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) Ayırımında sayılanlara (SAYILANLAR AŞAĞIDADIR) karşı ifa edilen etüt, plan-proje, DANIŞMANLIK, denetim ve benzeri hizmetlerde alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır. 

2.1.3.2.2.2. Kapsam Bu bölüm kapsamına; 

– Piyasa etüt-araştırma, 

– Ekspertiz,

– Plan-proje, 

– Teknik, ekonomik, 

MALİ VE HUKUKİ ALANDA SUNULAN DANIŞMANLIK, MÜŞAVİRLİK, DENETİM VE BENZERİ HİZMETLER GİRMEKTEDİR. – 

BELİRLENMİŞ ALICILAR LİSTESİ 

***5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri, ***Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, 

***Döner sermayeli kuruluşlar, 

***Kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşlarına, 

***Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına , 

***Bankalar ***Sigorta ve Reasüransa Şirketlerine , Emeklilik Şirketlerine, 

***Sendikalar ve üst kuruluşları, 

***Vakıf üniversiteleri, 

***Mobil elektronik haberleşme işletmecileri, 

***Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri), 

*** Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, 

***Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar, ***Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler, *

**Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş. de işlem gören Şirketler ***Kalkınma ve Yatırım Ajansları 

2- DİĞER HİZMETLER : 

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 35 SERİ NOLU TEBLİĞİ 16/02/2021 Tarih ve 31397 Sayılı Resmi Gazete) MADDE 9 2.1.3.2.13. DİĞER HİZMETLER 01/03/2021 Tarihinden itibaren SM ,SMMM’lerin, YMM’lerin ve Diğer Serbest meslek erbapları veya tüm TACİRLER tarafından aşağıdaki kurum ve kuruluşlara HİZMET vermeleri halinde düzenlenecek e-smm da , Fatura da hesaplanan KDV için 5/10 oranında KDV tevkifatı yapacaklar. 

Kurum ve Kuruluşlar Listesi : KDV MÜKELLEFLERİ TARAFINDAN , 

**5018 Sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlara, (Resmi daireler) **Kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi İle kurulan kamu kurum ve kuruluşlarına, 

**Döner sermayeli kuruluşlara, 

**Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına , 

**Bankalar , Sigorta ve Reasüransa Şirketlere Emeklilik Şirketlerine, 

** Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıklarına, 

**Kalkınma ajanslarına, İfa edilen (verilen) edilen ve KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE ÖZEL OLARAK Belirlenmeyen DİĞER BÜTÜN HİZMET İFALARINDA söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında kdv tevkifatı yapılacaktır. 

Hizmet teslim eden satıcılar düzenledikleri faturada KDV tevkifatını hesaplayacaklardır. 

SONUÇ OLARAK; 

a)- 9/10 ORANI KAPSAMINA GİREN TESLİMLER VE TESLİM YAPILANLAR AYRI KİŞİ VE KURUMLARDIR 

b)- 5/10 ORANI KAPSAMINA GİREN TESLİMLER VE TESLİM YAPILANLAR AYRI KİŞİ VE KURUMLARDIR 

c)- YUKARIDA BELİRTİLENLER DIŞINDA KALAN MÜKELLEFLERE DÜZENLENECEK FATURA VE SERBEST MESLEK MAKBUZLARINDA KDV TEVKİFATI YAPILMAZ. 

d)- KISMİ KDV TEVKİFATI KDV DAHİL 2.000 TL’NİN ÜSTÜNDE OLAN HİZMETLERE UYGULANIR. NİHAİ TÜKETİCİLERE VERİLEN HİZMET TUTARI NE OLURSA, OLSUN KDV TEVKİFATI YAPILMAZ.


Tevkifat Uygulamasında Sınır

Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanların, kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki teslim ve hizmetlerinde hesaplanan KDV, alıcıların durumuna bakılmaksızın, tevkifata tabi tutulmayacaktır. Ancak, bu durum profesyonel spor kulüplerince (şirketleşenler dahil) Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara yapılan teslim ve hizmetlerde geçerli değildir. 

Ayrıca, 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) ve geçici 17 nci maddeleri kapsamındaki teslimlerde ve bu Kanun uyarınca KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz. 

Örnek: Gelir Vergisi Kanununa göre gerçek usulde vergiye tabi olmayan bir çiftçi tarafından yapılan yün ve yapağı teslimleri, 3065 sayılı Kanunun (17/4-b) maddesi uyarınca KDV’den müstesna olduğundan, bu işleme ait bedel üzerinden KDV hesaplanmayacak ve dolayısıyla tevkifat yapılmayacaktır.

Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 2.000 TL’yi aşmadığı takdirde hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmaz. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılır. 

Tespit edilen tutarı aşan işlemlerde KDV tevkifatı zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedel parçalara ayrılamaz, aynı işleme ait bedellerin toplamı dikkate alınarak bu sınırın aşılması halinde tevkifat yapılır.

Tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla, birden fazla fatura düzenlenmek suretiyle bedelin parçalara bölündüğünün tespiti halinde vergi dairelerince, bütünlük arzettiği anlaşılan alımların toplamının yukarıda belirtilen sınırı aşıp aşmadığına bakılarak gerekli işlemler yapılır.

Belge Düzeni

Tevkifata tabi işlemler dolayısıyla satıcılar tarafından düzenlenecek belgelerde; “İşlem Bedeli”, “Hesaplanan KDV”, “Tevkifat Oranı”, “Alıcı Tarafından Tevkif Edilecek KDV Tutarı”, “Tevkifat Dahil Toplam Tutar” ve “Tevkifattan Sonra Tahsil Edilmesi Gereken Toplam Bedel (Tevkifat Hariç Toplam Tutar)” ayrıca gösterilir

Bu fatura satıcı açısından, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’ye tevkifat uygulandığını tevsik eden belge mahiyetini de taşımaktadır

Faturaya, borçlanılan miktar olarak rakam ve yazı ile tevkifattan sonra kalan tutar yazılır.

Örnek: KDV hariç 3.000 TL tutarındaki (% 18) oranında KDV’ye tabi bir işlem (5/10) oranında KDV tevkifatına tabidir. Bu işleme ait fatura aşağıdaki şekilde düzenlenecektir: 

İşlem Bedeli : 3.000 TL 

Hesaplanan KDV : 540 TL 

Tevkifat Oranı : 5/10 

Alıcı tarafından Tevkif Edilecek KDV : 270 TL 

Tevkifat Dahil Toplam Tutar : 3.540 TL 

Tevkifat Hariç Toplam Tutar : 3.270 TL 

Yalnız ÜçbinikiyüzyetmişTLdir. 

Tevkifata tabi tutulan işlemlerle tevkifat uygulaması kapsamında bulunmayan işlemlerin birlikte yapılması halinde bu işlemlerin tek fatura ile belgelendirilmesi mümkündür.


Kaynak: ismmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts