Close
Close

Serbest bölgedeki firmanın aktifinde kayıtlı otomobilin satışında KDV hesaplanacak mı?

T.C.
GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI
BURSA VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef   Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı:45404237-130[I-13-48]-33826/12/2014
Konu:Serbest bölgedeki firmanın aktifinde kayıtlı   otomobilin satışı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; serbest bölgede faaliyette bulunan firmanızın aktifinde kayıtlı bulanan binek otomobilin yurtiçindeki (serbest bölge dışında) yabancı uyruklu şirket ortağınıza satışı işleminin katma değer vergisine (KDV) tabi olup olmadığı, tabi olması halinde ne şekilde beyan edileceği ve satış işleminden sonra ortağınız tarafından arabanın gümrük işlemlerinin yapılarak yurt dışına çıkarılıp çıkarılamayacağı hususlarında bilgi verilmesi istenilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1/2 nci maddesinde, her türlü mal ve hizmet ithalatının KDV’ye tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

Aynı maddede, bu faaliyetlerin kanunların veya resmî makamların gösterdiği gerek üzerine yapılması, bunları yapanların hukukî statü ve kişilikleri, Türk tabiyetinde bulunup bulunmamaları, ikametgâh veya işyerlerinin yahut kanunî merkez veya iş merkezlerinin Türkiye’de olup olmamasının işlemlerin mahiyetini değiştirmeyeceği ve vergilendirmeye mani teşkil etmeyeceği; ithalatın kamu sektörü, özel sektör veya herhangi bir gerçek veya tüzelkişi tarafından yapılması veya herhangi bir şekil ve surette gerçekleştirilmesinin, özellik taşımasının vergilendirmeye tesir etmeyeceği ifade edilmiştir.

Aynı Kanunun 8/1-b maddesinde, ithalatta mal ve hizmet ithal edenlerin KDV’nin mükellefi olduğu, ithalatta KDV istisnası başlıklı 16/1-b maddesinde ise, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesi [(5) numaralı fıkrasının (a) bendi ile (7) numaralı fıkrası hariç], geçici ithalat ve hariçte işleme rejimleri ile geri gelen eşyaya ilişkin hükümleri kapsamında gümrük vergisinden muaf olan eşyanın ithalinin KDV’den istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Kararname eki (I) sayılı listenin 9 uncu sırasında yer alan TGTC’nin 87.03 pozisyonunda bulunan kullanılmış binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıt teslimleri %1 oranında KDV’ye tabidir.

Konu hakkında Ekonomi Bakanlığından alınan 28/08/2014 tarih ve 56782 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi neticesinde, söz konusu aracın ilk iktisabına ilişkin olarak vergisel yükümlülüklerin yerine getirildiği ve aracın trafik siciline tescil edildiği anlaşılmıştır.

Buna göre, serbest bölgede faaliyette bulunan şirketiniz adına kayıtlı kullanılmış binek otomobilin yurt içindeki şirket ortağınıza teslimi; ithalat hükmünde olup, Kanunun 16/1-b maddesinde yer alan istisnadan yararlanması mümkün bulunmadığından %1 oranında KDV’ye tabi olacaktır.

Söz konusu ithalat işlemi üzerinden hesaplanan KDV’nin ithalatı gerçekleştiren yurtiçindeki ortağınız tarafından beyan edilerek ödeneceği tabiidir.

Diğer taraftan, satış işleminden sonra söz konusu binek aracın yurt dışına çıkarılıp çıkarılamayacağı hususu mükellefiyetinizle ilgili bir durum olmadığından özelge talebi kapsamında değerlendirilmemiştir.


Kaynak: GİB Özelge
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts