Close
Close

Organize sanayi bölgesinde bulunan ve geçici muafiyet hükmünden yararlanan taşınmazın kiraya verilmesi durumunda emlak vergisi

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir, Kurumlar ve Diğer Vergiler Müdürlüğü

Sayı:75497510-175[1-2020-1]-E.3119019.08.2020
Konu:Organize sanayi bölgesinde bulunan ve geçici muafiyet hükmünden yararlanan taşınmazın kiraya verilmesi durumunda emlak vergisi

İlgide kayıtlı yazınız ve ekinde yer alan özelge talep formunun incelenmesinden, organize sanayi bölgesinde bulunan bir fabrikanın inşaatının 2014 yılında sona erdiği, söz konusu fabrikaya 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin (f) fıkrası gereğince 2015 yılı başından itibaren 5 yıl geçici bina vergisi muafiyeti uygulandığı, ancak 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 11 inci maddesi ile 1319 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (f) fıkrasının yürürlükten kaldırıldığı, aynı Kanunun 10 uncu maddesi ile 1319 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (m) fıkrasına eklenen ibare ile kiraya verilmemek şartıyla organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binalara daimi bina vergisi muafiyeti tanındığından bahisle, geçici bina vergisi muafiyetten yararlanan, ancak 14/4/2017 tarihinde kiraya verilen söz konusu fabrika için 2017/2 nci dönem, 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin bina vergisi alınıp alınmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, Türkiye sınırları içinde bulunan binaların bu Kanun hükümlerine göre bina vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, bina vergisini, binanın malikinin, varsa intifa hakkı sahibinin, her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edenlerin ödeyeceği; 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, bina vergisi mükellefiyetinin, muafiyetin sukut ettiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren başlayacağı; 11 inci maddesinde, bina vergisinin ilgili belediye tarafından 29 uncu maddeye göre hesaplanan vergi değeri esas alınarak yıllık olarak tarh ve tahakkuk ettirileceği; 30 uncu maddesinde ise emlak vergisinin birinci taksitinin Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, ikinci taksitinin ise Kasım ayı içinde olmak üzere iki eşit taksitte ödeneceği hükme bağlanmıştır.

7033 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile 1319 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (m) fıkrasına parantez içi ibareden sonra gelmek üzere “ile organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binalar” ibaresi eklenmiş olup, yapılan düzenleme ile organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binalara kiraya verilmemek şartı ile daimi olarak bina vergisi muafiyeti sağlanmıştır.

Ayrıca, 7033 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile 1319 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (f) fıkrasında yer alan “Organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler ile sanayi ve küçük sanat sitelerindeki binalar, inşalarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılır.” hükmü yürürlükten kaldırılmıştır.

7033 sayılı Kanunun 89 uncu maddesine göre, 1319 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (m) fıkrasında ve 5 inci maddesinin (f) fıkrasında yapılan düzenlemeler Kanunun yayım tarihi olan 1/7/2017 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Bu itibarla, organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler ile sanayi ve küçük sanat sitelerindeki binalar, inşalarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile 1319 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (f) fıkrasında yer alan geçici bina vergisi muafiyetinden faydalanmakta iken 7033 sayılı Kanunla 1319 sayılı Kanunda yapılan düzenleme sonucunda, 1/7/2017 tarihi itibarıyla anılan hüküm yürürlükten kaldırılmış ve hükümde yer alan geçici muafiyet uygulaması bu tarih itibarıyla sona ermiştir.

Ancak, geçici bina vergisi muafiyetinden yararlanan ve anılan maddenin yürürlükten kaldırılması ile muafiyetleri sona eren mükelleflerin bina vergisi mükellefiyetleri, muafiyetin sukut ettiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren (1/1/2018) başlayacağından, 2017 yılı bina vergisi ikinci taksiti de ödenmeyecektir.

Öte yandan, 7033 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile 1319 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (m) fıkrasında yapılan düzenleme sonucunda anılan fıkrada belirtilen yerlerde bulunan binalar kiraya verilmemek şartını sağlamaları koşuluyla daimi olarak bina vergisi muafiyetinden yararlanabilecektir.

Ancak, özelge talep formunun ekindeki taşınmaza ait tapu kaydının incelenmesinden, … A.Ş.’nin tam hisseli maliki olduğu … Mahallesi Organize Sanayi Bölgesinde bulunan taşınmaza … Noterliğinin … tarihli ve… yevmiyeli kira sözleşmesine istinaden 14/4/2017 tarihinde … A.Ş. lehine kira şerhi konulduğu görülmüştür.

Bu itibarla, 7033 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile 1319 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (m) fıkrasında yapılan düzenleme sonucunda, anılan fıkrada belirtilen yerlerde bulunan binaların, kiraya verilmeme şartını sağlamaları durumunda daimi olarak bina vergisi muafiyetinden yararlanacağı dikkate alındığında, tapu kaydına 14/4/2017 tarihinde kira şerhi konulduğu anlaşılan bahse konu binanın daimi bina vergisi muafiyetinden yararlanması mümkün değildir.

Diğer taraftan, geçici bina vergisi muafiyetinden yararlanan ancak 1319 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (f) fıkrasının 7033 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılması ile muafiyeti sona eren mükellefin bina vergisi mükellefiyeti, muafiyetin sukut ettiği tarihi takip eden 2018 yılı başından itibaren başlayacağından, 2017 yılı bina vergisi ikinci taksiti de alınmayacaktır.


Kaynak: Gib özelge
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts