Close
Close

Nihai tüketicilere düzenlenen faturalarda KDV tevkifatı yapılır mı?

Online olarak finansal danışmanlık hizmeti verecek bir mükellef, vergi mükellefi olan bir danışanına tevkifatlı fatura mı kesmek zorunda mıdır ve KDV oranı ne olacaktır? 

Bahsettiğiniz hizmetle de KDV tevkifatı yapılmaz. 

Nihai tüketiciler verilen hizmetler hiç bir koşulda KDV tevkifatına tabi değildir. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

TArih : 29.07.2013

Sayı : 84974990-130[9-2012-19]-802

Konu: Nihai tüketicilere yapılan kesim ve dikiş hizmetlerinde tevkifat ve KDV oranı

İLGİ: …

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketinizce nihai tüketicilere yapılan kesim ve dikiş hizmetinin KDV oranı ile hesaplanan KDV üzerinden tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı hakkında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

3065 sayılı KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınaî, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

KDV oranları, aynı Kanunun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için belirlenmiştir. Söz konusu karar uyarınca mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları;

  1. Karara ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18
     
  2. Karara ekli 1 sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1
     
  3. Karara ekli 2 sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8

olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Karar Eki II sayılı listenin; “B-Diğer Mal ve Hizmetler” başlıklı bölümünün;

  • 10 uncu sırasında “Fason olarak yapılan tekstil ve konfeksiyon işleri,” yer almaktadır.

Fason olarak yapılan tekstil ve konfeksiyon işlerinde KDV uygulaması ile ilgili açıklamalara, 51, 53, 58 ve 107 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde yer verilmiştir.

Öte yandan, 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile tevkifat uygulamasına ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlenmiş olup, Tebliğin (3.2.7.1) ve (3.2.7.2.1) bölümlerinde, terziler tarafından Tebliğin (3.1.2) bölümünde sayılanlara verilen dikim, tadil, onarım şeklindeki hizmetlerin tevkifat uygulaması kapsamında olduğu ve 5/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacağı belirtilmiştir.

Buna göre, Şirketinizce nihai tüketicilere yapılan kesim ve dikim hizmeti fason tekstil ve konfeksiyon işleri kapsamında % 8 oranında KDV ye tabi olup, nihai tüketicilerin 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.1.2) bölümünde adı geçenlerden olmaması halinde tevkifat uygulanmayacağı tabiidir.


Kaynak: ismmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts