Close
Close

Döviz kazandırıcı faaliyetlerde damga vergisi istisnası

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir Kanunları Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı : 97895701-155[2018/216]-E.1077126                                                                                                                                                       09.12.2019

Konu : Döviz kazandırıcı faaliyetlerde damga vergisi istisnası

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve dilekçeniz ile eklerinin incelenmesinden, İş Ortaklığınız ile İstanbul Proje Koordinasyon Birimi arasında …/…/2017 tarihinde “… Yapım İnşaatı Sözleşme Paketi” (…YAPIM-09) isimli sözleşmenin imzalandığı, ihale konusu iş ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı (mülga Ekonomi Bakanlığı) İhracat Genel Müdürlüğünden …/…/2018 tarihli ve … sayılı Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesi alındığı belirtilerek işveren idarenin söz konusu iş kapsamında Şirketinize yapacağı hakediş ödemeleri nedeniyle düzenlenen kağıtların damga vergisinden istisna olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 6728 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile değişik ek 2 nci maddesinde,

2. Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesine bağlanan aşağıda sayılan diğer döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemler nedeniyle, belgenin geçerlilik süresi içerisinde belgede yer alan tutarla sınırlı olmak kaydıyla, düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır.

n) İkili veya çok taraflı uluslararası anlaşmalar kapsamında Türkiye’de gerçekleştirilen projeleri üstlenen kurum, kuruluş veya şirketler (bunlar tarafından yurt içinde projenin yürütülmesi amacıyla kurulan veya ortaklık gerçekleştirilen şirketler dahil) tarafından proje kapsamında verilen yapım ve teslim işlerini yüklenen firmaların (alt yükleniciler hariç);

i) Tam mükellef olması halinde, bunların yapacakları teslim ve hizmetleri ile tam mükellef imalatçı firmaların bu firmalara üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

Belge sahibi firmaların belge konusu işe ilişkin mal, malzeme veya hizmet temin ettiği kişi ve kurumlarla yapacağı işlemler nedeniyle düzenlenen kâğıtlara damga vergisi istisnası uygulanması için, her iki işlem tarafının da o işle ilgili olarak düzenlenmiş belgeye sahip olması şarttır.

4. Bu maddenin uygulamasında;

Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesi: Döviz kazandırıcı faaliyetleri teşvik etmek amacıyla damga vergisi istisnası uygulanabilmesi için alınması ve ibraz edilmesi gereken, vergiye tabi kâğıdın düzenlendiği tarihte geçerli Ekonomi Bakanlığınca düzenlenen belgeyi, ifade eder.”

hükmü yer almaktadır.

18/5/2017 tarihli ve 30070 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliğinde,

“…

Diğer döviz kazandırıcı faaliyetler

Madde 5- (1) Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesine bağlanan aşağıda sayılan diğer döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemler nedeniyle, belgenin geçerlilik süresi içerisinde belgede yer alan tutarla sınırlı olmak kaydıyla, düzenlenen kâğıtlara damga vergisi, yapılan işlemlere harç istisnası uygulanır.

n) İkili veya çok taraflı uluslararası anlaşmalar kapsamında Türkiye’de gerçekleştirilen projeleri üstlenen kurum, kuruluş veya şirketler (bunlar tarafından yurt içinde projenin yürütülmesi amacıyla kurulan veya ortaklık gerçekleştirilen şirketler dâhil) tarafından proje kapsamında verilen yapım ve teslim işlerini yüklenen firmaların (alt yükleniciler hariç);

i) Tam mükellef olması halinde, bunların yapacakları teslim ve hizmetleri ile tam mükellef imalatçı firmaların bu firmalara üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

Uygulamaya İlişkin Esaslar

Madde 6- (1) Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde sayılan faaliyetler için bu konuda düzenlenmiş “Dahilde İşleme İzin Belgesi”; 5 inci maddesinde sayılan diğer döviz kazandırıcı faaliyetler için bu konuda düzenlenmiş “Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesi”nin ibrazı üzerine, sözü edilen belgelerin geçerlilik süresi içerisinde yapılması şartıyla ilgili kuruluşlarca, aşağıda açıklanan usul ve esaslar çerçevesinde başka bir belge aranmaksızın resen damga vergisi ve harç istisnası uygulanır.

(2)   Belgenin alınmasından önce veya belgenin geçerlilik süresinin dolmasından sonra, belgeye bağlanan iş ile ilgili olarak yapılan işlemlere harç ve bu işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtlara damga vergisi istisnası tatbik edilmez.

(3)  İstisna uygulaması belgede yer alan esaslar dikkate alınarak yürütülür.

(4)   Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesine bağlanan diğer döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemlere ve bu işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtlara belgenin geçerlilik süresi içerisinde belgede yer alan tutarla sınırlı olmak kaydıyla, damga vergisi ve harç istisnası uygulanır.

…”

açıklamalarına yer verilmiştir.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz eki …/…/2018 tarih ve … sayılı Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesinin incelenmesinden, belgenin Ticaret Bakanlığı (mülga Ekonomi Bakanlığı) İhracat Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan İhracat 2017/4 sayılı Tebliğin 6/3-n-1 maddesine göre düzenlendiği, bu maddenin de Damga Vergisi Kanununun ek 2 nci maddesinin 2/n-i fıkrasına tekabül ettiği, belgenin faaliyet konusunun “… Yapım İnşaatı (…YAPIM-09)” işi olarak belirtilmekte olduğu anlaşılmıştır.

Buna göre, “… Yapım İnşaatı Sözleşme Paketi (… YAPIM-09)” işine ilişkin olarak İstanbul Proje Koordinasyon Birimi tarafından İş Ortaklığınıza yapılacak hakediş ödemelerine ilişkin düzenlenecek kağıtlara, sahip olduğunuz …/…/2018 tarihli ve … sayılı Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesinin geçerlilik süresinde düzenlenmiş olması ve belgede yazılı tutarı geçmemesi kaydıyla damga vergisi istisnası uygulanması mümkün bulunmaktadır.


Kaynak: ismmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts