Close
Close

Cafe ve restoranlarda çalışan personellere yapılacak nakdi ücretsiz izin desteği başvuruları nereden yapılacaktır?

7316 sayılı kanun ile yeme, içme yerlerinde çalışanlar Mart 2021 sigortalı olmak koşulu ile nisan, mayıs aylarında ücretsiz izne ayrılabilecek ve günlük 50 TL ödenecek. Bu kanunda mart ayında ücretsiz izne çıkanlar mı nisan ve mayıs aylarında ücret desteği verilecek. İlaveten bu ücret desteği işveren sistemi üzerinden covid 19 sekmesi kullanılarak mı bildirilecektir?

Ücretsiz izin desteği evet covid-19 sekmesinden yapılmaktadır.

Ücretsiz izne çıkarmak istediğimiz işçi için yapmamız gereken işlemler ve hukuken hazırlamamız gereken evraklar nelerdir?

Nakdi ücretsiz izin ise SGK işveren sistemi teşvik sorgulama covid 19 teşvik girişi ile yapabilirsiniz. Normal ücretsiz izin ise işçinin de ıslak imzasının bulunduğu ve rızasını gösterir ücretsiz izin formu düzenlemeniz gerekmektedir.

İşten Çıkış Yasağı Uygulaması 17 Kasım 2020 Tarihine uzatıldı.

4857 Sayılı İş Kanunu’nun Geçici 10’uncu maddesi ile 17.4.2020 tarihinde ilk kez uygulamaya konulan işten çıkartma yasağının süresi uzatıldı. (7244 sayılı kanunun 9’uncu maddesi ile 16.04.2020 tarihinde ihdas edildi)

Geçici Madde 10 – (Ek:16/4/2020-7244/9 md.)

Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet

sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilemez.(1)

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez.

Bu madde hükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilir.

Cumhurbaşkanı birinci ve ikinci fıkrada yer alan üç aylık süreleri her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30/6/2021 tarihine kadar uzatmaya yetkilidir.(1)


Ücretsiz izin için çalışanın onayı gerekiyor mu?

İşverenler işten çıkartmak istediği ancak çıkış yasağı kapsamına olduğu için idari para cezası nedeniyle iş akdini fesh etmek istemediği çalışanlarını ücretsiz izne ayırabilir. Bu özel duruma has olmak üzere çalışanı ücretsiz izne çıkartmak için çalışanın onayının alınması zorunluluğu yoktur. (Değişiklik öncesinde işveren ücretsiz izin için çalışanın onayını almak zorundaydı.)

İşten çıkartma yasağı kapsamına giren durumlar nelerdir?

Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi

Belirsiz süreli İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi

Toplu işçi çıkarma

Diğer nedenler

Disiplin kurulu kararı ile fesih

İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih

İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih

Borçlar Kanunu, Sendikala Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih

4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih

İşyerinin devri, işin veye işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih

İşten çıkartma yasağı kapsamında olmayan durumlar nelerdir?

Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi

Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)

Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi

Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle

Malulen emeklilik nedeniyle

Ölüm

İş kazası sonucu ölüm

Askerlik

Kadın işçinin evlenmesi

Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması

Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli

İşyerinin kapanması

İşin sona ermesi

Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4’’ nolu kod kullanılır)

Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4’’ nolu kod kullanılır)

Statü değişikliği

İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih

İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih

İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih

İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih

Vize süresinin bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlamayacaksa “4” no.lu kod kullanılır).

Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi

6495 SK nedeniyle devlet memurluğuna geçenler

KHK ile işyerinin kapatılması

KHK ile kamu görevinden çıkarma

Doğum nedeniyle ayrılma

696 KHK ile kamu işçiliğine geçiş

696 KHK ile kamu işçiliğine geçirilmesi sebebiyle çıkış

Re’sen işten ayrılış bildirgesi düzenlenenler


Kaynak: İsmmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts