Close
Close

Yurt dışından alınıp Türkiye’ye getirilmeden satılan ürün için KDV hesaplanır mı?


Film lisanslama şirketi 

1-Yurt dışından aldığı filmi yine yurt dışına satmaktadır. Bu işlem alış için KDV 2 ile KDV ödememiz gerekir mi? 

2- Yurt dışından aldığı filmi yurt içine sattığı zaman uyguladığı KDV’yi İade alabilir mi? 

3- Yurt içi aldığı filmi yurt dışına satınca KDV iade alabilir mi? 

1-Yurt dışından alınıp Yurda getirilmeden satılan film için (2) nolu KDV beyanı verilmez. 

2-Yurt dışından alınan film için (2) nolu KDV beyannamesi ile ödenen vergi (1) nolu KDV’den indirilir. İadesi olmaz. 

3-KDV iadesi alınır.

_________________________________________________________________________________

Dizi ve film içeriklerinin yurt dışında mukim dijital platformlarda gösterilmesine aracılık edilmesi nedeniyle elde edilen reklam gelirinin KDV’den istisna olup olmadığı

T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü

   
Sayı:39044742-130[Özelge]-E.79003425.09.2019
Konu:Dizi ve film içeriklerinin yurt dışında mukim dijital platformlarda gösterilmesine aracılık edilmesi nedeniyle elde edilen reklam gelirinin KDV’den istisna olup olmadığı 
İlgi:19/02/2019 tarih ve 584242 evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Şirketinizin internet üzerinden dizi ve film yayıncılığı ile yerli yapımcı ve TV kanallarının yayın haklarına sahip olduğu dizi ve film içeriklerinin yabancı dijital platformlarda (Youtube, Daily Motion vb.) gösterilmesi ve reklam geliri elde edilmesine ilişkin aracılık, içerik yönetimi ve korunması faaliyetleri ile iştigal ettiği, söz konusu dizi ve film içeriklerinin dijital platformlarda erişime açılmadan önce Şirketinizce içeriğinin yayınlanacağı coğrafyanın sadece yurt dışı ülkeler olarak belirlendiği ve Türkiye’deki izleyicilerin erişimine kapatıldığı belirtilerek, içeriklerin yabancı dijital platformlarda gösterilmesine yönelik aracılık, içerik yönetimi ve korunması hizmetlerine ilişkin yurtdışındaki dijital platform şirketlerinden elde edilen gelirlerin hizmet ihracı kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

– 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin, 1/2 nci maddesinde, her türlü mal ve hizmet ithalinin KDV’ye tabi olduğu,

– 4/1 inci maddesinde, hizmetin, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu ve bu işlemlerin bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği,

– 6/b maddesinde, işlemlerin Türkiye’de yapılmasının, hizmetin Türkiye’de yapılmasını veya hizmetten Türkiye’de faydalanılmasını ifade ettiği,

–  11/1-a maddesinde, yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin KDV’den istisna olduğu,

– 12/2 nci maddesinde, bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için, hizmetin yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması ve hizmetten yurt dışında faydalanılması gerektiği

hüküm altına alınmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin “Hizmet İhracı” başlıklı (II.A-2) bölümünün;

“İstisnanın Kapsamı” başlıklı (II.A-2.1.) alt bölümünde,

“3065 sayılı Kanunun (11/1-a) maddesi kapsamında bir hizmetin KDV’den istisna olabilmesi için, aynı Kanunun (12/2) nci maddesine göre;

-Hizmetin yurt dışındaki bir müşteri için yapılması,

-Hizmetten yurt dışında faydalanılması

gerekir.

Hizmetin yurt dışındaki bir müşteri için yapıldığı, yurt dışındaki müşteri adına düzenlenen fatura ve benzeri belge ile tevsik edilir.

Hizmetten yurt dışında faydalanılmasından kasıt, Türkiye’de yurt dışındaki müşteri için yapılan hizmetin, müşterinin yurt dışındaki iş, işlem ve faaliyetleri ile ilgili olması; Türkiye’deki faaliyetleri ile ilgisi bulunmamasıdır.

…”,

– “İstisnanın Tevsiki ve Beyanı” başlıklı (II.A-2.2.) alt bölümünde,

”Hizmet ihracına ilişkin istisna, yurtdışındaki müşteriye düzenlenen hizmet faturası ile tevsik edilir. Hizmet faturalarının firma yetkililerince onaylı fotokopileri veya dökümlerini gösteren liste verilir. Bu belgelerin istisnanın beyan edildiği dönemde beyanname verme süresi içinde bir dilekçe ekinde ibrazı gerekir. İstisnanın beyanı için, hizmete ait ödeme belgesinin (dövizin Türkiye’ye getirildiğini tevsik eden bir belge, banka dekontu vb.) temin edilmiş olması zorunlu değildir.

Bu şekilde beyan edilen işlemlerle ilgili yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin iadesi, hizmet bedeli döviz olarak Türkiye’ye gelmeden yerine getirilmez.

açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre, yerli yapımcı ve TV kanallarının yayın haklarına sahip olduğu dizi ve film içeriklerinin Şirketinizce yabancı dijital platformlarda (Youtube, Daily Motion vb.) gösterilmesi hizmeti; söz konusu dizi ve film içeriklerinin yurt içi erişime kapatılarak sadece yurt dışında izlenilmesi, bu hususun tereddüte mahal bırakmayacak şekilde tevsik edilmesi ve hizmet ihracına ilişkin diğer şartların sağlanması halinde KDV Kanununun 11/1-a maddesine göre hizmet ihracatı kapsamında değerlendirilecek olup, istisna kapsamına giren bu işlem nedeniyle yüklenilen vergilerin iadesinin talep edilebileceği tabiidir.

Ancak, bahse konu dizi ve filmlere Türkiye’deki internet kullanıcılarının da erişim imkanının bulunması halinde hizmetten yararlanma Türkiye’de gerçekleşeceğinden, söz konusu işlemin hizmet ihracı kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmayacak ve ilgili yurt dışı dijital platformlarına verilen hizmetler için düzenlenecek faturada KDV hesaplanması gerekecektir.


Kaynak: İsmmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts