Close
Close

Süresinden sonra verilen B formuna özel usulsüzlük cezası düzenlenir mi?

Resmi bir Kurumdan Şubat/2021 tarihli alım faturası tarafımıza 19.04.2021 tarihinde geldi. Faturayı 1 Mart olarak kayıtlara alacağım, KDV ve BA-BS açısından bilgilerinizi rica ederim

Ödenen KDV’sini 2022 yıl sonuna kadar indirebilirsiniz. 

Ancak B formunda düzeltme yapmanız gerekir. Düzeltme yapılması halinde Özel usulsüzlük cezası kesilir. (2.500 TL)

Defter beyana tabi mükellefimizin Bakkal üzeri işyerini 13.10.2020 tarihinde kapanışını verdik. Kapanış yapılırken stoktaki 40.000 TL’lik gıda faturası E arşiv değil de kâğıt ortamında mükellefin kendisine (bakkal sahibine) kesilmiş. Kalan 20.000 TL’lik gıda faturası da yine kâğıt ortamında bakkalı devir alan defter beyana tabi mükellefe fatura edilmiş. Bu faturalar hem bakkalı devreden hem devir alan adına 13.10.2020 tarihinde kayıtlara alınıp maliyeye beyan edildi. Biz de bunu yeni fark ettik. Faturadaki tutarın %10 oranında özel usulsüzlük cezası kesileceğini biliyoruz. %10’luk ceza hem satıcı hem alıcıya mı kesilir. Alıcı aldığı bu kâğıt faturadaki KDV’yi indirim konusu yapabilir mi KDV hariç tutarı stok mal olarak kayıtlarında tutmaya devam ederse geçerli mi?

Kâğıt ortamda fatura kesilmez. Beyannamelerin düzeltilmesi gerekemez.

Bu durumu Vergi idaresi tespit etmesi halinde % 10 özel usulsüzlük cezası uygular.

Beyanname düzeltilmez. Alıcıya da ceza uygulanır. 

BA BS de ithalat beyannamesinde hangi tutarı baz almalıyız? 

396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği‘nin “3.2.2.” numaralı alt bölümünde, ithalat işlemlerinin form Ba ile bildirilmesinde Gümrük Beyannamesi giriş tarihi, ihracat işlemlerinin form Bs ile bildirilmesinde ise, fiili ihracatın gerçekleştiği tarihin dikkate alınacağı belirtilmiştir. “İthalatta verginin matrahı aşağıda gösterilen unsurların toplamıdır:

a) İthal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde sigorta ve navlun bedelleri dâhil (CIF) değeri, bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe tespit edilecek değeri,

b) İthalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar,

c) Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur parkı gibi ödemeler.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, ithalatta verginin matrahını oluşturan tutar 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 21’inci maddesi gereğince gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, malın gümrük vergisinden muaf olması durumunda ise sigorta ve navlun değerleri dahil (CIF) değeri olarak belirlendiğinden, Form Ba’nın gümrük beyannamesindeki her türlü masraflar (fatura bedeli, navlun ve sigorta bedeli dahil (CIF) değeri, yurtdışı ve yurtiçi masraflar ve gümrük vergisi) dahil, KDV matrahını oluşturan KDV hariç bedel dikkate alınarak düzenlenmesi gerekmektedir.

Kapanıştan dolayı elindeki mal ve demirbaşları kendine fatura etti ba bs formlarında kendisine ait olan satışı hem alış hem de satışta mı göstereceğim?

Sadece bs bildirim yapılır.

Depozito bedeli yer alan faturalar Ba Bs formu ile bildirilecek mi?

KONU: 

… Ltd. Şti. (Bedeli tahsil edilen depozitolu ürünlerde KDV’siz kesilen depozito faturasının Ba- Bs bildirim formlarına dahil edilip edilemeyeceği)


SORU : 

… bedeli tahsil edilen depozitolu ürünlerde KDV’siz kesilen depozito faturasının Ba- Bs bildirim formlarına dahil edilip edilmeyeceği?


CEVAP :

Yukarıda yapılan açıklamalara göre, depozitolu ürün bedelleri için düzenlenen faturaların 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilmesi gerekmektedir.


T.C.KÜTAHYA VALİLİĞİDefterdarlık: Gelir Müdürlüğü
Sayı:61504625-3191/1711-3027/09/2013
Konu:… Ltd. Şti. (Bedeli tahsil edilen depozitolu ürünlerde KDV’siz kesilen depozito faturasının Ba- Bs bildirim formlarına dahil edilip edilemeyeceği)

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, bedeli tahsil edilen depozitolu ürünlerde KDV’siz kesilen depozito faturasının Ba- Bs bildirim formlarına dahil edilip edilmeyeceği hususunda görüş talep edilmektedir.

         3065 sayılı KDV Kanununun 2 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasında, “Kap ve ambalajlar ile döküntü ve tali maddelerin geri verilmesinin mutat olduğu hallerde teslim, bunlar dışında kalan maddeler itibariyle yapılmış sayılır. Bunların yerine aynı cins ve mahiyette kap ve ambalajlar ile döküntü tali maddelerin geri verilmesinde de aynı hüküm uygulanır.” hükmüne yer verilmiştir.

         Konuya ilişkin açıklamaların yer aldığı 26 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (D) başlıklı Kap veya Ambalaj Maddelerinde Katma Değer Vergisi Uygulaması bölümünün 1. Kap veya Ambalajların Geri Verilmesinin Mutad Olduğu Haller başlıklı bendinde ” Katma Değer Vergisi Kanununun 3297 sayılı Kanunla değişik 2/4. maddesine göre, kap ve ambalajların geri verilmelerinin mutad olduğu hallerde teslim, bunlar dışında kalan şeyler itibariyle yapılmış sayılmaktadır. Buna göre, geri verilmesi mutad olan ambalaj maddelerinin içine konuldukları maddelerle birlikte tesliminde vergi, asıl maddenin bedeli üzerinden hesaplanacaktır. Bu durumda, ambalaj maddesi verginin kapsamına girmediğinden vergiye tabi tutulmayacaktır.” açıklamasına yer verilmiştir.

         Dolayısıyla, depozitolu ürün teslimlerinde, matraha dahil bulunmayan kap ve ambalajlar için ayrıca bir bedel gösterilmesine ya da ayrıca bir fatura düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır. Ancak kap ve ambalajların üründen bağımsız olarak teslimi de söz konusu ise düzenlenecek faturada kap ve ambalaj bedelleri üzerinden bunların tabi olduğu oranda KDV hesaplanacağı tabiidir.

         Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 148, 149 ve mükerrer 257 nci maddelerinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak, 350 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile; mal ve hizmet satışlarını ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)” ile bildirmeleri yükümlülüğü getirilmiştir.

         Konuyla ilgili olarak yayımlanan 362 ve 381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile bu yükümlülüğe ilişkin açıklamalar yapılmış olup söz konusu yükümlülüğün 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemler halinde yerine getirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri konusunda açıklamalara da 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer verilmiştir.

         Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi, sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi) bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dâhil edilecektir.

         Mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet alışları ile mal ve/veya hizmet satışlarına uygulanacak had 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 5.000 TL olarak yeniden belirlendiğinden, bir kişi veya kurumdan katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alışları, “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile; bir kişi veya kuruma katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet satışları ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)”nun Tablo II alanında bildirilecektir.

         Yükümlülük kapsamındaki mükelleflerin mal ve/veya hizmet alış/satışlarının aylık dönemler itibarıyla bildirilmesi gerekmekte olup mal ve/veya hizmet alış/satışlarının bildirilecekleri aylık dönemler, bunlara ilişkin belgelerin düzenlenme tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.

         Yukarıda yapılan açıklamalara göre, depozitolu ürün bedelleri için düzenlenen faturaların 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilmesi gerekmektedir.

İthal edilip Duty Free mağazalarında satılan Sigara ve türün mamülleri Ba Bs formunda beyan edilecek midir?

KONU: 

Millileştirilmeksizin ithal edilen her türlü sigara ve tütün mamüllerinin gümrük dışı satış mağazalarına (duty free) satışı


SORU : 

… firmanızın millileştirilmeksizin ithal ettiği her türlü sigara ve tütün mamullerini gümrük dışı satış mağazalarına sattığı belirtilerek bu satışların katma değer vergisine (KDV) tabi olup olmadığı, hizmet ve sabit kıymet alımları ve ofis giderleri nedeniyle ödenen KDV tutarlarının gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı ile transit ticaret kapsamında yapılan alım ve satımların Ba-Bs formlarına dahil edilip edilmeyeceği hususlarında


CEVAP :

Vergi Usul Kanunu Yönünden:

Yukarıda yer alan açıklamalara göre; transit ticaret kapsamında şirketiniz tarafından yapılan işlemlerin belgelendirilmesi halinde Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilmesi gerekmektedir.

Katma Değer Vergisi Yönünden:

Bu açıklamalar çerçevesinde, firmanız tarafından ithal edilen her türlü sigara ve tütün mamullerinin millileştirilmeden gümrük dışı satış mağazalarına (duty free) satışı Kanunun 16/1-c maddesine göre KDV den istisna olacaktır.

Öte yandan, firmanızın söz konusu satış nedeniyle yüklenmiş olduğu KDV, indirim konusu yapılamayacak, kurum kazancının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabilecektir.


T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIİSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIMükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü
Sayı:B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.06.-84328/06/2011
Konu:Millileştirilmeksizin ithal edilen her türlü sigara ve tütün mamüllerinin gümrük dışı satış mağazalarına (duty free) satışı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, firmanızın millileştirilmeksizin ithal ettiği her türlü sigara ve tütün mamullerini gümrük dışı satış mağazalarına sattığı belirtilerek bu satışların katma değer vergisine (KDV) tabi olup olmadığı, hizmet ve sabit kıymet alımları ve ofis giderleri nedeniyle ödenen KDV tutarlarının gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı ile transit ticaret kapsamında yapılan alım ve satımların Ba-Bs formlarına dahil edilip edilmeyeceği hususlarında görüş talep edilmektedir.

Vergi Usul Kanunu Yönünden:

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 148, 149 ve Mükerrer 257 nci maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak, 350 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile  bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal vehizmet alımlarını  “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile; mal ve hizmet satışlarını ise  “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)” ile bildirmeleri hususunda yükümlülük getirilmiştir.

Söz konusu yükümlülüğün 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerinde yerine getirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde açıklanmıştır.

Aynı Tebliğin 1.2.1 bölümündeki açıklamalara göre, bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi, sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi) bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilecektir.

Ayrıca, 396 Sıra No.lu Genel Tebliğin 1.2.2. bölümünde müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet alışları ile mal ve/veya hizmet satışlarına uygulanacak had 5.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir. Buna göre, bir kişi veya kurumdan katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alışları, “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile; bir kişi veya kuruma katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet satışları ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)” nun Tablo II alanında bildirilecektir.

Yukarıda yer alan açıklamalara göre; transit ticaret kapsamında şirketiniz tarafından yapılan işlemlerin belgelendirilmesi halinde Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilmesi gerekmektedir.

Katma Değer Vergisi Yönünden:

KDV Kanununun;

– 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler ile her türlü mal ve hizmet ithalatının KDV ye tabi olduğu,

-16/1-c maddesinde, Gümrük Kanunundaki transit ve gümrük antrepo rejimleri ile geçici depolama ve serbest bölge hükümlerinin uygulandığı malların KDV den istisna olduğu,

– 30/a maddesinde, mükelleflerin vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan KDV nin indirilemeyeceği,

hükme bağlanmıştır.

Buna göre, Gümrük Kanunu uyarınca gümrük antrepo rejimi veya geçici depolama hükümlerinin uygulandığı yerlerde bulunan eşyanın, yurtdışından getirilerek bu yerlere konulması ve bu yerlerde teslimi eşya millileşmedikçe KDV den istisna tutulacaktır.

Bu açıklamalar çerçevesinde, firmanız tarafından ithal edilen her türlü sigara ve tütün mamullerinin millileştirilmeden gümrük dışı satış mağazalarına (duty free) satışı Kanunun 16/1-c maddesine göre KDV den istisna olacaktır.

Öte yandan, firmanızın söz konusu satış nedeniyle yüklenmiş olduğu KDV, indirim konusu yapılamayacak, kurum kazancının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabilecektir.


Kaynak: İsmmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts