Close
Close

SGK teşvik sorgulamasındaki ortalama personel sayısı tespitinde SGK teşviki alan personeller ortalamaya dahil olur mu?

İşe yeni alınan personelin 4447 sayılı kanunun geçici 10. Maddesi kapsamında teşvikten yararlanabilmesi için ortalama sigortalı sayısı hesabında diğer teşviklerden faydalanan personeller de hesaba dahil edilir mi? 

4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen destekten, maddede aranılan diğer şartların yanı sıra, sigortalının işe alındığı tarihten önceki aydan başlanarak son altı aylık döneme ilişkin Kurumumuza verilmiş aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması kaydıyla yararlanılabilecektir.

Gerek ortalama sigortalı sayısının tespitine esas olan altı aylık sürede, gerekse destekten yararlanılacak olan aylarda çalışan sigortalı sayısının tespiti sırasında, sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışan sigortalılar ile çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen (istirahat veya ücretsiz izin gibi nedenlerle aylık prim ve hizmet belgesinde 0 gün ve 0 kazançlı olarak kayıtlı) sigortalılar da hesaplamaya dahil edilecektir.


27103 SGK teşvikinden faydalanan sigortalı bedelli askerlik nedeni ile ücretsiz izne ayrılmıştır. Kasım ayında 20 gün çalışması vardır. 10 gün ücretsiz izin göstereceğiz. Çalıştığı gün için teşvikten faydalanmasında sakınca var mı?

Personel çalıştığı günlerde SGK teşvikinden faydalanabilir.


İlave İstihdam Teşviki

4447 sayılı Kanunun geçici 19 ve 21 nci maddeleri kapsamında uygulanmaktadır.

Sigortalı yönünden aranılan şartlar:

Sigortalıların;

– İşe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla 5510/4-a,b,c kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması, 

– İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması,

– 1/1/2018 ila 31/12/2022 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince istihdam edilmeleri, 

gerekmektedir.

İşyeri yönünden aranılan şartlar: 

– Özel sektör işverenine ait olması,

– Sigortalının işe giriş tarihinden önceki takvim yılına ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar prim hizmet beyannamelerindeki ortalamaya ilave olarak çalıştırılması, 

– Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi, 

– Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi, 

– Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması, 

– Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması, 

gerekmektedir. 

Destek tutarı

Destek tutarı, işyerinin faaliyette bulunduğu sektöre göre farklı hesaplanacaktır.

İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, ilave istihdam edilecek her bir sigortalının 9.540 TL’ye kadarki prime esas kazanç tutarı için ödeyecekleri tüm primler (1.341,56 TL ila 3.577,50 TL) ile 214,97 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacaktır. (Toplamda 1.556,53 ila 3.792,47 TL)

Diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinde ilave istihdam edilecek her bir sigortalı prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak tüm primler (1.341,56 TL) ile 214,97 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacaktır. (Toplamda 1.556,53 TL)

Destek Süresi

2022/Aralık ayı aşılmamak kaydıyla, destek süresi 1/1/2018 ile 31/12/2022 tarihleri arasında istihdam edilen her bir sigortalı için 12 aydır. Ancak istihdam edilen sigortalının, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek, 18 yaşından büyük kadın veya Kuruma kayıtlı engelli olması durumunda destek 18 ay süreyle uygulanacaktır.

Ek Kurallar

 Bilişim sektöründe destekten yararlanacak işyerlerini belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.

1/1/2018 ila 31/12/2022 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerleri ile daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırmayan işleri; 1/1/2018 tarihinden sonra ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden üçüncü aydan itibaren 12 veya 18 ay süreyle bu destekten yararlandırılır. 

Bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanılamaz.


SİGORTA PRİM TEŞVİKLERİ

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyeri işverenlerine,✓ Kayıtlı sigortalı istihdamının arttırılması,✓ Kadınlar, gençler ve engelliler gibi dezavantajlı grupların istihdamının arttırılması,✓ Bölgesel, büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesi,✓ Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması,amacıyla çeşitli Kanunlarda yer alan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanabilme imkânı sağlanmıştır.
Halihazırda uygulaması devam eden;✓ 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Yedi,✓ 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda Altı,✓ 4857 sayılı İş Kanununda Bir,✓ 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanunda Bir, ✓ 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanununda Bir,✓ 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununda Bir,✓ 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda Bir, ✓ 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Bir,olmak üzere toplamda 19 prim teşvik, destek ve indirim uygulaması bulunmaktadır.

Kaynak: ismmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Karenaudit veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts