Close
Close

Avukatların site yönetime düzenleyeceği makbuzlarda stopaj olmalı mıdır?

Serbest meslek mükellefimiz avukat vermiş olduğu hizmet karşılığında site yönetimine serbest meslek makbuzu düzenleyecektir. Düzenleyeceği serbest meslek makbuzunda stopaj kesintisi yapacak mıdır? 

Avukatların ve SMMM lerin Apt. ve site yönetimlerine düzenleyeceği Serbest meslek makbuzun da; % 20 GV stopajı ve % 18 KDV hesaplanır.


İş yerimizin bulunduğu site yönetimi her ay bizlere su, ısınma ve aidat ve kira tahakkuk ettiriyor. Tahakkuk ettirilen tutar 5.000 TL’yi geçerse ba formunda bildirecek miyiz?

Belirtmiş olduğunuz tutar Ba formuna yazılacaktır.


Site yönetim kurulu başkanına ödenen huzur hakkı için Muh-Sgk’da bildirim yapıp gelir vergisi kesintisi yapılarak vergi dairesine ödemek zorunlu mudur?

Evet GV, DV kesintisi yapılır.


Site yönetimleri herhangi bir defter tutmak zorunda değillerdir. İsteğe bağlı olarak yevmiye defteri tutabilirler mi?

Site ve Apt. yönetimleri 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre Karar Defteri (Kat Malikleri Kurulu Defteri) tutmak zorundadır. 

Vergi Usul Kanununun 182. ve izleyen maddelerinde bilanço esasına göre tutulması gereken defterler, 193. maddesinde ise işletme hesabı esasına göre tutulması gereken defterler düzenlenmiştir. 

Apartman ve siteler yukarıda sayılan defter tutma esaslarından herhangi birine tabi olmadıklarından vergi hukuku açısından defter tutmakla yükümlü değildirler. 

İsteğe bağlı olarak işletme defteri veya yevmiye defteri tutabilirler.


Bilanço Esasında Tutulacak Defterler

Madde 182

Bilanço esasında aşağıdaki defterler tutulur:1. Yevmiye defteri;2. Defterikebir;3. Envanter defteri (Mevcudat ve muazene defteri);            4. (Ek: 30/12/1980- 2365/27 md. Mülga: 22/7/1998 – 4369/82 md.) 

İşletme Hesabı Esasında Tutulacak Defterler

Madde 193

(Değişik: 30/12/1980 – 2365/29 md.) İşletme hesabı esasında aşağıdaki defterler tutulur:1.İşletme hesabı defteri (İşletme hesabını ihtiva eden)2.(Mülga: 22/7/1998 – 4369/82 md.)

Defterlerini tuttuğu apartmanın hesaplarının tutulmasında kullanılan program için yapılan giderlerin KDV ve GVK açısından değerlendirilmesi

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIKAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) 
  
Sayı:50426076-120[68-2015/20-589]-5092321.09.2017
Konu:Defterlerini tuttuğu apartmanın hesaplarının tutulmasında kullanılan program için yapılan giderlerin KDV ve GVK açısından değerlendirilmesi 

         İlgide kayıtlı özelge talep formu ve ekindeki belgelerin incelenmesinden, serbest muhasebeci mali müşavir olarak bağımsız çalıştığınız, müşterileriniz arasında bulunan …. Apartmanının, sadece defterini tuttuğunuz ve bina görevlisi ile ilgili SGK bildirimlerini yaptığınız, binaya ait tahsilatların yapılması, gelirlerinin idaresi veya benzeri yönetim faaliyetleri ile ilgili görev ve sorumlulukları üstlenmediğiniz, bu nedenle söz konusu apartman yönetimine daha rahat bilgi verebilmek ve bina ile ilgili hesapların kontrolünü sağlamak amacıyla site yönetim yazılımından faydalanmak için …. A.Ş. ile anlaştığınız ve söz konusu firmanın her dönem başında yazılım kullanımına ait bedeli fatura edeceğinden bahisle, düzenlenecek faturada gösterilen katma değer vergisinin (KDV) indirim konusu yapılıp yapılmayacağı ile ödenen bedellerin serbest meslek kazancınızın tespitinde gider olarak indirilip indirilmeyeceği hususlarında Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.           

            GELİR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

         193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun;

         -65 inci maddesinde, her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançların serbest meslek kazancı olduğu, serbest meslek faaliyetinin; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılması olduğu,         

         -66 ncı maddesinde, serbest meslek faaliyetini mutad meslek halinde ifa edenlerin, serbest meslek erbabı olduğu, serbest meslek faaliyetinin yanında meslekten başka bir iş veya görev ile devamlı olarak uğraşılmasının bu vasfı değiştirmeyeceği,     

         -67 nci maddesinde, serbest meslek kazancının bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ve diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden bu faaliyet dolayısıyla yapılan giderler indirildikten sonra kalan fark olduğu,  

         -68 inci maddesinin 1 inci fıkrasında, mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderlerin (İkametgâhlarının bir kısmını iş yeri olarak kullananlar, ikametgâh için ödedikleri kiranın tamamı ile ısıtma ve aydınlatma gibi diğer giderlerin yarısını indirebilirler. İş yeri kendi mülkü olanlar kira yerine amortismanı, ikametgâhı kendi mülkü olup bunun bir kısmını iş yeri olarak kullananlar amortismanın yarısını gider yazabilirler.) 7 nci fıkrasında, mesleki faaliyetin ifası için ödenen mal ve hizmet alım bedellerinin serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak hasılattan indirileceği,

         hükümlerine yer verilmiştir.   

         Gelir Vergisi Kanununun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının 1 numaralı bendinde yer alan genel giderlerin, serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak indirilebilmesi için kazancın elde edilmesi ve idamesi ile açık ve doğrudan bir bağının bulunması, yapılan işin mahiyetine uygun olması ve iş hacmi ile mütenasip olması gerekmektedir.

         Bu hüküm ve açıklamalara göre, kayıtlarını tuttuğunuz apartmanın hesaplarının tutulmasında kullanılan program için yapılan giderlerin, apartmana yansıtılmadan tarafınızca karşılanması halinde, Gelir Vergisi Kanununun 68 inci maddesine göre gider olarak indirilmesi mümkün bulunmaktadır.               

            KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

         3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun;        

         -1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,   

         -29 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendinde, mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV’den, kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV’yi indirebilecekleri, 3 üncü fıkrasında ise, İndirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği,          

         -30 uncu maddesinin (a) fıkrasında, vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan KDV’nin,  (d) fıkrasında da, Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen KDV’nin mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV’den indirilemeyeceği, 

         hükümleri yer almaktadır.      

         Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin “III/C. İndirim” başlıklı bölümünde konuya ilişkin gerekli açıklamalara yer verilmiştir.          

         Buna göre, söz konusu kayıtların tutulması için kullanılan programa ilişkin yapılan giderin Gelir Vergisi Kanununa göre kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesine yönelik indirimi kabul edilen bir gider olarak değerlendirilmesi koşuluyla, bu giderlere ilişkin yüklenilen KDV’nin de indirim konusu yapılması mümkündür.


Kaynak: ismmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts