Close
Close

Organizasyon şirketleri düzenleyecekleri faturalarda KDV tevkifatı yapmalı mıdır?

Organizasyon işi yapan limited şirketimiz var. 

1 Mart tebliğine göre kamu kurumları haricinde diğer firmalara organizasyon ve yemek faturası kestiği zaman tevkifat uygulayacak mıdır?

YEMEK SERVİS VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ için KDV Tevkifat uygulaması yaklaşık 10 yıldır yürürlüktedir.

Aşağıdaki kurum ve kuruluşlara verilen hizmet den 7/10 oranında tevkifat uygulanacaktır. Liste dışındakilere Tevkifat yapılmayacaktır. 

BELİRLENMİŞ KURUM VE KURULUŞLAR 

– 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri, 

– Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, 

– Döner sermayeli kuruluşlar,

– Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, 

– Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,

– Bankalar, Sigorta ve reasürans şirketleri, (01/03/2021 den itibaren) Sendikalar ve üst kuruluşları,

 (01/03/2021 den itibaren) Vakıf üniversiteleri, ( 01/03/2021 den itibaren) Mobil elektronik haberleşme işletmecileri, ( 01/03/2021 den itibaren) 

– Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri), 

– Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,

 – Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar, 

– Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler, Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş. de işlem gören Şirketler Kalkınma ve Yatırım ajansları

____________________________________________

En son çıkan tevkifat kanununa istinaden özel hastanelerin sosyal güvenlik kurumuna aylık hakedişe istinaden kesmiş oldukları faturalarda 5/10 tevkifat uygulanacak mı? 

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 35) MADDE 9 – “2.1.3.2.13. Diğer Hizmetler KDV MÜKELLEFLERİ TARAFINDAN, 

**5018 SAYILI KANUNA ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, 

**Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

 **Döner sermayeli kuruluşlar, 

**Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, 

**Bankalar, SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ, 

** Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları 

**Kalkınma ajanslarına ifa (yapılan) edilen ve TEBLİĞDE ÖZEL OLARAK Belirlenmeyen DİĞER BÜTÜN HİZMET İFALARINDA söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır. 

01/03/2021 tarihinde yürürlüğe giren 35 Seri nolu KDV Genel Tebliğinin 9. maddesi ile yapılan düzenlemede; TEBLİĞDE ÖZEL OLARAK BELİRLENMEYEN DİĞER BÜTÜN HİZMET İFALARINDA söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.” Hükmü yer almaktadır. 

Özel sağlık kurumlarının 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlara verdikleri hizmetler için düzenleyecekleri faturada KDV tevkifatı hesaplanacağı görüşündeyiz. Yukarıda da belirtildiği üzere SGK 5018 sayılı yasa kapsamında kamu kurumudur.

_______________________________________________________________________

Mali müşavirler danışmanlık hizmetlerine istinaden düzenleyecekleri makbuzlarda KDV tevkifatı yapmalı mıdır?

Defter tutma hizmeti dışında mali danışmanlık hizmeti verdiğimiz şirketler bulunmaktadır. Bu durumda 9/10 oranında tevkifat uygulayabilir miyiz?

1)- Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetlerin tanımındaki Danışmanlık; 

Tebliği de aşağıdaki gibi açıklanmıştır. 

2.1.3.2.2. Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara SAYILANLAR AŞAĞIDADIR) karşı ifa edilen etüt, plan-proje, DANIŞMANLIK, denetim ve benzeri hizmetlerde alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır. 

2.1.3.2.2.2. Kapsam Bu bölüm kapsamına; 

– Piyasa etüt-araştırma, – Ekspertiz, – Plan-proje, – Teknik, ekonomik, MALİ VE HUKUKİ ALANDA SUNULAN DANIŞMANLIK, MÜŞAVİRLİK, DENETİM VE BENZERİ HİZMETLER GİRMEKTEDİR. 

1) BELİRLENMİŞ ALICILAR (SAYILANLAR) (LİSTE AŞAĞIDADIR.) 

BELİRLENMİŞ KURUM VE KURULUŞLAR 

– 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri, – 

Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, 

– Döner sermayeli kuruluşlar,

– Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, 

– Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, 

– Bankalar, Sigorta ve reasürans şirketleri, (01/03/2021 den itibaren) Sendikalar ve üst kuruluşları, (01/03/2021 den itibaren) Vakıf üniversiteleri, (01/03/2021 den itibaren) Mobil elektronik haberleşme işletmecileri, (01/03/2021 den itibaren) 

– Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri), 

– Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, 

– Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar, 

– Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler, Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş. de işlem gören Şirketler Kalkınma ve Yatırım ajansları 

2)01/03/2021 Tarihinden itibaren Avukatların SMMM lerin YMM lerin ve Diğer Serbest meslek erbapları veya tüm TACİRLER tarafından aşağıdaki kurum ve kuruluşlara HİZMET vermeleri halinde düzenlenecek e-smm da , Fatura da hesaplanan KDV için 5/10 oranında KDV tevkifatı yapacaklar. **5018 SAYILI KANUNA ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, 

**Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, 

**Döner sermayeli kuruluşlar, 

**Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, 

**Bankalar, SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ, 

** Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları 

**Kalkınma ajanslarına ifa (yapılan) edilen ve TEBLİĞDE ÖZEL OLARAK Belirlenmeyen DİĞER BÜTÜN HİZMET İFALARINDA söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır. 

SONUÇ OLARAK; 9/10 KAPSAMINA GİREN TESLİMLER VE TESLİM YAPILANLAR AYRI KİŞİ VE KURUMLARDIR, 5/10 KAPSAMINA GİREN TESLİMLER VE TESLİM YAPILANLAR AYRI KİŞİ VE KURUMLARDIR.

—————————————————————————————————-

Yük taşımacılığı hizmetlerinde KDV tevkifatı oranı nedir?

Malzeme alımı yaptığımız satıcı firma düzenlediği faturanın ilk satırına malzemeyi, ikinci satırına nakliye bedelini KDV hariç 1.200 TL yazmış. Bu durumda nakliye için 2/10 KDV tevkifatı uygulanır mı? 

Evet. Yük taşıma (Nakliye) için 2/10 oranında KDV tevkifatı hesaplanır.

Serbest Meslek Mensubu Mimar mükellefimiz yıkılacak olan caminin yenisinin yapılması için anlaşmıştır. 

1-Caminin Mimarlık hizmetinde KDV, stopaj, tevkifat gibi durumlar nasıl olacak? 

2-Caminin Mimarlık hizmetinde istisna, muafiyet vb. var mıdır?

1-Düzenlenecek e-smm de KDV oranı % 18 GV stopajı % 20 hesaplanır. 

2-İstisna muafiyet yok.


Kaynak: İsmmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts