Close
Close

Kuyumcu ve sarraflar işletme defteri tutabilir mi?

Gümüş üzerine cam boncuk yapıştırma işleri yapan ve nace kodu 464801-mücevher ve takı toptan ticareti (altın, gümüş. Vb. Olanlar) (imitasyon olanlar hariç) İşyerine ait mükellefe Defter Beyanda 2 nci sınıf tacir olarak İŞLETME HESABI açtım. Meslektaşlarım hayır Kuyumcu sayılır 1’ncı sınıf tüccar sayılır derler. İkilemde kaldım. Hangi işlem doğrudur?

Bilgi aldığınız meslektaşlar yanlış bilgiye sahip. Kuyumcu ve sarraflar da işletme defteri tutabilir. Hadleri aşması halinde ertesi yıl bilançoya geçer.

Fonksiyonel tıp danışmanlığı, sağlıklı yaşam koçu danışmanlığı yapacak olan bir kişinin faaliyeti serbest meslek faaliyet midir?

Tıp doktoru olmayan kişilerin vereceği faaliyet ticari faaliyettir. Satacağı ürünler içinde fatura düzenlenecektir. Hizmeti veren Tıp Doktoru olması halinde elde edilen kazanç Serbest meslek kazancıdır. 

Ayrıca ürün satılması halinde ise ikinci bir iş olarak DBS den işletme defteri tutulur.

______________________________________________________________________________

Mali müşavirler kendi işyeri kapanışında elindeki demirbaşları için e-smm düzenlemeli midir?

VUK 487 ye göre serbest meslek erbapları e-serbest meslek makbuzu düzenlemelidir.

Serbest meslek faaliyetlerimde kullanmak üzere bir araç kiralama şirketinden 24 aylık yeni araç kiraladım. Bugün teslim edecekler. KDV tevkifatı yapacaklarını söylediler ama ben kapsam dışında olduğumuzu söyledim. Tevkifat yapmadan +KDV ekleyerek fatura keseceklerini belirttim. Bu şekilde doğru mudur?

Serbest meslek mensubuna yapılan araç kiralamasından KDV tevkifatı yapılmaz. Firma 35 nolu KDV tebliğini bir kez daha okusun. 

Araç kiralama şirketi aşağıdaki kurum ve kuruluşlara kiralama yapması halinde 5/10 oranında KDV tevkifatı yapacaktır. 

01/03/2021 Tarihinden itibaren Avukatların SMM’lerin YMM’lerin ve diğer Serbest meslek erbapları tarafından aşağıdaki kurum ve kuruluşlara hizmet vermeleri halinde düzenlenecek e-smm da hesaplanan KDV için 5/10 oranında KDV tevkifatı yapacaklar. 

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 35) MADDE 9 “2.1.3.2.13. Diğer Hizmetler 

” ” KDV MÜKELLEFLERİ TARAFINDAN, 

**5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, 

**Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, 

**Döner sermayeli kuruluşlar, 

**Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, 

**BANKALAR, SİGORTA ve reasürans şirketleri, 

** Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları 

**Kalkınma ajanslarına ifa (yapılan) edilen ve TEBLİĞDE ÖZEL OLARAK BELİRLENMEYEN DİĞER BÜTÜN HİZMET İFALARINDA SÖZ KONUSU ALICILAR TARAFINDAN (5/10) ORANINDA KDV TEVKİFATI UYGULANIR.”

————————————————————————————————————————

Serbest meslek erbabının kredi kullanarak aldığı ve home-ofis olarak kullandığı gayrimenkul için ödediği faizlerin gider kaydı

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)
Sayı:38418978-120[68-12/4]-302/01/2013
Konu:Serbest meslek erbabının kredi kullanarak aldığı ve home-ofis olarak kullandığı gayrimenkul için ödediği faizlerin gider kaydı

        İlgide kayıtlı özelge talep formunda, bankadan kredi kullanarak satın aldığınız konutunuzda home office olarak serbest meslek faaliyetinizi yürüttüğünüz belirtilerek,  kullanılan kredi için ödediğiniz faizlerin gider kaydı ve adres değişikliği halinde gider kaydı yapılıp yapılamayacağı hususlarında Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

         213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Amortisman mevzuu” başlıklı 313’üncü maddesinin birinci fıkrasında “İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269’uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edavat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu teşkil eder.” hükmüne, 262’nci maddesinde “Maliyet bedeli, iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin arttırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilumum giderlerin toplamını ifade eder.” hükmüne yer verilmiş, Kanunun 269’uncu maddesinde de iktisadi işletmelere dahil bilumum gayrimenkullerin maliyet bedeli ile değerleneceği belirtilmiştir.

         Konuyla ilgili olarak 163 ve 334 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde, amortismana tabi iktisadi kıymetlerin iktisabında kullanılan krediler nedeniyle ödenen faizlerin iktisadi kıymetin maliyet bedeline eklenecek kısmı ile doğrudan gider yazılacak kısmının tespitinde uygulanacak esaslar açıklanırken, iktisadi kıymetin aktifleştirme işleminin gerçekleştiği dönemin sonuna kadar oluşan kısmının maliyetle ilişkilendirilmesi, aktifleştirildikten sonraki döneme ilişkin olanların ise maliyet bedeline eklenilmesi veya doğrudan gider yazılması hususunda mükelleflerin serbest oldukları belirtilmiştir.

            Bu itibarla, serbest meslek faaliyetinizde kullandığınız gayrimenkulün iktisabı için kullandığınız banka kredisi dolayısıyla ödenen faizlerin, gayrimenkulün aktife alındığı hesap dönemi sonuna kadar olan kısmının maliyete intikal ettirilmesi zorunlu olup, sonraki dönemlerde ödenen kredi faizlerinin ise maliyete intikal ettirilmesi veya doğrudan gider olarak indirilmesi mümkün bulunmaktadır.

         Öte yandan 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 68 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; “Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderler (İkametgâhlarının bir kısmını iş yeri olarak kullananlar, ikametgâh için ödedikleri kiranın tamamı ile ısıtma ve aydınlatma gibi diğer giderlerin yarısını indirebilirler. İş yeri kendi mülkü olanlar kira yerine amortismanı, ikametgâhı kendi mülkü olup bunun bir kısmını iş yeri olarak kullananlar amortismanın yarısını gider yazabilirler.)”  hükmüne yer verilmiştir.

            Buna göre,  banka kredisi kullanarak iktisap ettiğiniz konutunuzu home office olarak kullanmanız nedeniyle, söz konusu konutunuz için hesaplanacak amortismanların ve ödenecek faizlerin yarısının serbest meslek kazancından indirilmesi mümkün olup,  kredi ile satın aldığınız konutunuzun işyeri olarak kullanılmaması halinde ise söz konusu  konuta ilişkin olarak hesaplanacak amortismanların ve ödenen faizlerin gider olarak indirilemeyeceği tabiidir.


Kaynak: İsmmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts