Close
Close

İthalat işlemlerinde mal alım faturasının kayıt tarihi ne olmalıdır?

İthalat işlemlerinde ilgili mal alım faturası için kayıt tarihi ne olmalıdır? Beyanname tarihimi yoksa KDV’ nin ödendiği tarih mi? 

İthalat işlemlerinde ilgili mal alım faturası için kayıt tarihi; Gümrük vergisi ve KDV’nin ödendiği (malın millileştirilmesi) tarihtir.


Özelge: İthalatta KDV matrahı

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIKOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIMükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü 
  
Sayı:93767041-130[21-2013/125]-15921/08/2013
Konu:İthalatta KDV matrahı 

         İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ithal etmiş olduğunuz mallarla ilgili olarak gümrükte ödenen  indirme, bindirme, tahmil, tahliye, depolama, elleçleme, ardiye ve terminal ve benzeri giderlerin, ithalde alınan KDV matrahına dahil olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

         3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun,

         -1/2 nci maddesinde; her türlü mal ve hizmet ithalatının KDV’ye tabi olduğu,

         -17/4-o maddesinde; gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda; ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri ile vergisiz satış yapılan işyerlerinin ve bu işyerlerine ait depo ve ardiye gibi bağımsız birimlerin kiralanması hizmetlerinin KDV’den istisna edildiği,

        – 21 inci maddesinin (a) fıkrasında, ithal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde sigorta ve navlun bedeli dahil (CIF) değeri, bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe tespit edilecek değerininithalatta KDV’nin matrahını oluşturduğu, (c) fıkrasında ide gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemelerin ithalde alınan KDV matrahına dahil olacağı,

         -29/1-b maddesinde mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu kanunda aksine hüküm olmadıkça faaliyetlerine yönelik ithal olunan mal ve hizmetler  dolayısıyla ödenen KDV katma değer vergisini indirebilecekleri, 

         hükme bağlanmıştır.

         Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde ithalatta verginin matrahı, malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti; malın gümrük vergisinden muaf olması durumunda ise sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeri olacağından, gümrük beyannamesindeki her türlü masraflar dahil toplam tutar üzerinden hesaplanan KDV hariç bedel dikkate alınarak ithalatta verginin matrahının belirlenmesi ve firmanız tarafından yurt dışından ithal edilen ve yurt içinde satışı gerçekleştirilen mallar için, gümrük beyannamesindeki KDV matrahı üzerinden gümrükte ödenen KDV nin genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılması gerekmektedir.

         Bu durumda, gümrük antrepoları, geçici depolama yerleri ve ardiye, depolama ve terminal hizmetleri için yapılan ödemeler de dahil olmak üzere ithal edilen mala ilişkin gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar olan tüm gider ve ödemelerden vergilendirilmeyenlerin ithalatta katma değer vergisi matrahına dahil olacağı açıktır.

         Bilgi edinilmesini rica ederim.


Kaynak: ismmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts