Close
Close

Hariçte İşleme Rejimi İzni kime verilir?

Hariçte İşleme Rejimi izni işleme faaliyetini yaptıracak kişiye verilebilir. Belli koşullarda hariçte işleme izni işleme faaliyetini yaptıracak kişi dışında başka bir kişiye de verilebilir.

Hariçte İşleme Rejimi iznini nereden alabilirsiniz?

Hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ve ambalaj malzemelerinin daha ileri bir düzeyde işlem görmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere gönderilmek istenmesi halinde, gerekli belgelerle birlikte “hariçte işleme izin belgesi” almak üzere Ticaret Bakanlığına başvurmanız gerekir.Maden cevheri ve konsantrelerinin izabe edilmesi ve işlenmesi; maden ve metallerden mamul eşyanızı izabe ve ayrıştırmaya tabi tutmak ve/veya bu işlem sonucunda yenilemek; kıymetli maden ve taşların işlenmesi amaçlarıyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere göndermek istenmeniz halinde, gerekli belgelerle birlikte “hariçte işleme izni” almak üzere maden ihracatçı birliklerinin bağlı olduğu ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine başvurmanız gerekir.Eşyanızı Türkiye Gümrük Bölgesi dışında tamir ettirmek istediğinizde, hariçte işleme izni için ilgili gümrük müdürlüğüne başvurmanız gerekir. Gümrük müdürlüğü tarafından onaylanan beyanname hariçte işleme izni hükmündedir. Ayrıca izin belgesi düzenlenmez.

Hariçte İşleme Rejimi’nde süre kısıtı var mıdır?

Hariçte işleme izin belgesinin/hariçte işleme izninin süresi azami 12 (oniki) aydır. Talep etmeniz durumunda sürenin uzatılması mümkündür.​​​​

Hariçte İşleme izinlerinde revize yapma imkanı var mıdır?

Hariçte işleme izin belgesinde ve hariçte işleme izninde belge taahhüt kapatma aşamasına kadar izin hak sahibinin izni veren merciiye başvurusu üzerine revize yapılması mümkündür.

Hariçte İşleme Rejimi’nde vergilendirme nasıl yapılır?

Eşyanızı tamir amacıyla geçici ihraç ettiyseniz ve yapılacak tamiratın garanti nedeniyle sözleşmeye bağlı olarak veya kanuni bir yükümlülüğe dayanarak ya da bir imalat hatası nedeniyle, bedelsiz olarak yapıldığını kanıtlamanız halinde, eşyanız Türkiye’ye geldiğinde ithalat vergilerinden tam olarak muaf tutulur.Hariçte İşleme İzin Belgesi veya Hariçte İşleme İzni Kapsamındaki eşyanızın Türkiye’ye ithalinde vergiler hesaplanırken, işlem görmüş ürünlere ait ithalat vergileri tutarından, geçici ihracat eşyasına en son işleme faaliyetine tabi tutulduğu ülkeden/serbest bölgeden aynı tarihte ithal edilse idi uygulanacak olan ithalat vergileri tutarının indirilmesi suretiyle hesaplanır. Eşya kısmen muaf olarak ithal edilir.Eşyanızı tamir amacıyla geçici ihraç ettiyseniz ve tamirat bedel karşılığında yapıldı ise, eşyanın gümrük kıymeti olarak tamir masraflarına eşit bir tutar esas alınır. Bu durumda ithalat vergileri, işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil edildiği tarihte, bu ürünlere uygulanacak vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurlarına istinaden belirlenir.Tamir için gönderilen eşyanın tamirinin mümkün olmaması nedeniyle tamir için gönderilen eşya ile aynı teknik özelliklere sahip yeni bir eşyanın gönderilmesi durumunda söz konusu eşya için serbest dolaşıma giriş rejimi hükümleri uygulanır.

Standart Değişim Sistemi nedir?

Tamir edilmek istenen eşyanın yerine, tamir işlemi tamamlanarak gümrük bölgesine geri getirilinceye kadar geçen süre içerisinde kullanılmak üzere, serbest dolaşımda olmayan eşyayı (ikame ürün) geçici olarak ithal ederek kullanmanız mümkündür. Söz konusu eşya, geçici ihracat eşyası ile aynı tarife pozisyonunda, aynı ticari nitelikte ve teknik özellikte olmalıdır. Buna ilişkin hariçte işleme izni gümrük müdürlükleri tarafından verilir.
İthal eşyasının (ikame ürün) geçici ihracat eşyasının ihracından önce ithal edilmesi, teminat verilmesi halinde mümkündür. Bu durumda ikame ürünlerin serbest dolaşıma girişinden itibaren, 2 aylık süre içinde geçici ihracat eşyasının ihraç edilmesi veya antrepoya ya da serbest bölgeye konulması gerekir. Tamirata konu geçici ihraç eşyası yerine geçici ithali yapılan ikame ürünün, geçici ithalat rejimi altında kalabileceği süre, 6 aydır.

 Hariçte İşleme Rejimi nasıl sona erer?

İşlem görmüş ürünün belge/izin şartları doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine getirilmesiyle taahhüt gerçekleştirilmiş olur. İthalat, hariçte işleme izin belgesi/izni sahibi firma dışında başka bir firma tarafından da gerçekleştirilebilir. Bu kapsamda ithal edilecek eşyanın tamamı üzerinden Katma Değer Vergisi tahsil edilir.
Hariçte işleme izin belgesi/izni sahibi firmaların, belge süresi (ek süreler dahil) sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde gerekli evraklarla izin veren kuruluşa müracaat etmeleri gereklidir.

Hariçte İşleme tedbirlerine uyulmaması halinde nasıl işlem yapılır?

Belgede/izinde kayıtlı miktar ve değerin üzerinde ithalat yapılmışsa bu kısma karşılık gelen vergi tahsil edilir. Belgenin/iznin iptal edilmesi halinde bu belge/izin kapsamında yapılan ithalata karşılık gelen vergi tahsil edilir. Geçici ihracı yapılıp da yeniden ithalatı yapılmayan ihracat vergisine tabi eşya için alınan teminatlar irat kaydedilir.


Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrük Rehberi
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts