Close
Close

Eğitimi destekleyici faaliyetlerde bulunan mükelleflerin düzenleyeceği faturalarda KDV oranı nedir?

Aşağıda detaylı bildirim faaliyet alanı % kaç KDV ye tabidir ve KDV tevkifatı uygulanmalı mıdır? 

Eğitimi destekleyici faaliyetler (eğitim rehberlik, danışmanlık (yurt dışı eğitim danışmanlığı dahil), test değerlendirme, öğrenci değişim programlarının organizasyonu, yaprak test ve soru bankası hazırlama gibi eğitimi destekleyen öğrenim dışı faaliyetler)

KDV oranı % 18 olarak uygulanır. KDV tevkifatı olmaz. 

Kamu yararı için kurulmuş bir defterini tutuyorum. Dernekte KDV mükellefiyeti yok. Yalnızca kestiğim makbuz ve çalışanından dolayı stopaj mükellefiyeti var. Kurumlar vergisi mükellefiyeti de yok. Dernek sosyal proje için bir reklam verecek. Yeni tebliğe göre belirlenmiş alıcılar ve KDV mükellefleri 3/10 oranında tevkifat tutarını vergi dairesine KDV 2 beyannamesi ile ödeyecekler. Fakat derneğin durumu ne olacak? 

KDV (2) mükellefiyeti açılacak.

_____________________________________________________________________________

Şirket personeline verilen ücretsiz eğitim karşılığında fatura düzenlenmesi ve KDV hesaplanması gerekiyor mu?

GİB ÖZELGE’sinden alıntı yapılmıştır.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, kurumunuz bünyesinde faaliyet gösteren M.E.B. Onaylı … Kursu adı altında hizmet veren kurumda … ve … eğitimlerine kurumunuzda görevli personelinizin mesleki seviyesinin yükseltilmesi ve oryantasyonu amacıyla eğitime dahil edildiği, söz konusu kurs karşılığında personelinizden eğitim ücreti alınmadığı belirtilerek, personelinize bedelsiz olarak verilen eğitim karşılığında fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği ve katma değer vergisi hesaplanıp hesaplanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

         I-KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN:

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun,

1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,

4 üncü maddesinde, hizmetin, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu, bu işlemlerin; bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği,

5 inci maddesinde, vergiye tabi hizmetten, işletme sahibinin, işletme personelinin veya diğer şahısların karşılıksız yararlandırılmasının hizmet sayıldığı,

10/b maddesinde, malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarlarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi anında vergiyi doğuran olayın meydana geldiği,

27/1 inci maddesinde, bedeli bulunmayan veya bilinmeyen işlemler ile bedelin mal, menfaat, hizmet gibi paradan başka değerler olması halinde matrahın, işlemin mahiyetine göre emsal bedeli veya emsal ücreti olduğu,

hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, üçüncü şahıslara bedel karşılığında verilen hizmetten kurum personelinin ücretsiz olarak yararlanması halinde, Kanunun 5 ve 27/1 inci maddelerine göre emsal bedel üzerinden KDV hesaplanarak beyan edilmesi gerekmektedir.

            II-GELİR VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN:

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde; “Ücret işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsilat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez…” hükmü yer almıştır.

Bu hükümlere göre şirket çalışanının mesleki seviyesinin yükseltilmesi ve oryantasyonunun sağlanması amacıyla şirket bünyesinde faaliyet gösteren … kursunda bedelsiz olarak verilen eğitim ücret olarak değerlendirilmeyeceğinden herhangi bir vergileme olmayacaktır.

         III-VERGİ USUL KANUNU AÇISINDAN:

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesinde, bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsikinin mecburi olduğu belirtilmiş, mezkûr Kanunun 229 uncu maddesinde ise; fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak tanımlanmış, 231 inci maddesinin (5) numaralı bendinde de; faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 267 nci maddesinde; “Emsal bedeli, gerçek bedeli olmayan, veya bilinmeyen veyahut doğru olarak tespit edilemeyen bir malın, değerleme gününde satılması halinde emsaline nazaran haiz olacağı değerdir.

…” hükmüne yer verilmiştir.

Bu itibarla, kurumunuz bünyesinde üçüncü şahıslara bedel karşılığında verdiğiniz hizmetten personelinizin mesleki seviyesini yükseltilmesi ve oryantasyonunun sağlaması amacıyla bedelsiz olarak faydalanması halinde, Vergi Usul Kanununun 267 nci maddesi uyarınca hesaplanacak emsal bedel üzerinden hesaplanan KDV’nin yer aldığı ve hizmet bedelinin sıfır olduğu faturanın, aynı Kanunun 231 inci maddesinin 5 inci fıkrasında belirtilen süre içerisinde düzenlenmesi gerekmektedir.


Kaynak: ismmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts