Close
Close

Damga vergisi istisnası olan firmalar damga vergisi beyannamesi verir mi?

Mükellefimin yatırım teşvik belgesi var. Yatırım teşvik belgesine istinaden de damga vergisi istisnası var. Yapılan sözleşmeleri damga beyannamesi ile beyan edecek miyiz? Edeceksek de istisnayı beyannamede nasıl göstereceğiz?

Yatırım teşvik belgesine istinaden de damga vergisi istisnası var ise Damga Vergisi beyannamesi verilmez.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

   
Sayı:49327596-155[DH.ÖZ.2018.147]-E.12503713.08.2020
Konu:Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan sözleşmenin damga vergisi hk. 

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, Yatırım Teşvik Belgesi bulunan … A.Ş. ile şirketiniz arasında düzenlenen 8/4/2017 tarih ve 30032 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yeraltı maden işyerlerinde kurulacak sığınma odalarına ilişkin usul ve esaslar dahilinde 19 adet maden ocağına sığınma odaları yapılması işine ait sözleşmeye damga vergisi istisnası uygulanıp uygulanmayacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 9 uncu maddesinde de, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden istisna olacağı hükümlerine yer verilmiştir.

Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I.Akitlerle ilgili kâğıtlar” başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin nispi damga vergisine tabi olduğu; Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “IV.Ticari ve medeni işlerle ilgili kâğıtlar” başlıklı bölümünün (43) numaralı fıkrasında ise, “Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yer alan yatırım mallarına ilişkin olarak yatırım teşvik belgesi sahibi yatırımcılarla bu malların üreticileri ve tedarikçileri arasında düzenlenen kâğıtlar, münhasıran yatırım döneminde belge kapsamındaki yatırıma yönelik gayri maddi hakların kiralanması ve satın alınmasına ilişkin düzenlenen kâğıtlar, belge kapsamında sabit kıymet yatırımlarının imal ve inşasına yönelik düzenlenen sözleşmeler, taahhütnameler, teminatlar ve bu mahiyetteki kâğıtlar ile söz konusu yatırımlara yönelik danışmanlık ve teknik müşavirlik hizmetlerine ilişkin düzenlenen kâğıtlar.”ın damga vergisinden istisna olacağı hüküm altına alınmıştır.

Konu ile ilgili yayınlanan 20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”in (Tebliğ No: 2012/1) “Yatırım cinsleri” başlıklı 9 uncu maddesinde;

“(1) Teşvik belgeleri kapsamında yapılacak yatırım cinsleri komple yeni, tevsi, modernizasyon, ürün çeşitlendirme ve entegrasyondan oluşur.

(2) (Değişik:RG-26/7/2017- 30135) Komple yeni, tevsi, modernizasyon ve ürün çeşitlendirme cinslerindeki yatırımların aynı il sınırları içinde olması gerekir. Bu hüküm, ilgili olduğu kararlardaki lehe gelen hükümler saklı kalmak kaydı ile daha önceki kararlara göre düzenlenen teşvik belgeleri kapsamı yatırımlara da uygulanır. Belge kapsamı yatırımın bir bölümünün organize sanayi bölgesi içinde bir bölümünün ise dışında olması durumunda, organize sanayi bölgesi dışında geçerli olan destekler uygulanır.

… “

açıklamaları yer almaktadır.

Öte yandan, özelge talep formu ve ekinde yer alan belgelerin tetkikinden, Yatırım Teşvik Belgesi bulunan … A.Ş. ile şirketiniz arasında düzenlenen 19 adet maden ocağına sığınma odaları yapılması işine ait sözleşmenin …/…/2018 tarihinde imzalandığı, … ve … ilindeki ocakları kapsadığı, işveren … A.Ş.’nin …/…/2017 tarih ve … sayılı Yatırım Teşvik Belgesine sahip olduğu, Yatırım Teşvik Belgesinde yer alan yatırım yerinin 4.Bölge kapsamında bulunan … olduğu, Yatırım Teşvik Belgesinin süresinin 7/6/2020 tarihinde sona ereceği, teşvik belgesinde modernizasyon, makine ve teçhizat desteği öngörüldüğü, yatırım tutarı içinde makine-teçhizat ve diğer harcamaların  tutarına yer verildiği, ancak bina-inşaat desteğinin “0” olarak belirlendiği, teşvik belgesi eki makine-teçhizat listesinde sığınma odalarının (komple ekipmanı ile) yer aldığı, Yatırım Teşvik Belgesinde Muğla ilindeki yatırıma ait  destek öngörülmediği anlaşılmıştır.

Bu itibarla, … A.Ş. adına düzenlenen …/…/2017 tarihli ve … sayılı Yatırım Teşvik Belgesinde bina-inşaat yatırımlarına yer verilmeyip sadece makine teçhizat desteği öngörüldüğü, teşvik belgesi eki makine-teçhizat listesinde sığınma odalarının (komple ekipmanı ile) yer aldığı, belgenin …’da (… Bölge) yer alan yatırım için düzenlenmiş olduğu dikkate alındığında, şirketiniz ile … A.Ş. arasında düzenlenen …/…/2018 tarihli sözleşmenin … (… Bölge) işine isabet eden kısmına, Yatırım Teşvik Belgesi eki belge vermeye yetkili makamca onaylı makine ve teçhizat listesinde belirtilen tutarla sınırlı olmak üzere 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun IV/43 fıkrası uyarınca damga vergisi istisnası uygulanması mümkün bulunmakta olup söz konusu kağıtlarda bu tutarı aşan kısımların vergilendirileceği tabiidir.


Kaynak: İsmmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts