Close
Close

10.05.1991 doğumlu bir kişi genç girişimci istisnasından faydalanabilir mi?

10.05.1991 doğumlu olan bir kişi nisan ayında şahıs firması kurarsa genç girişimci istisnasından faydalanabilir mi?

18 yaşını tamamlamış 29 yaşını tamamlamamış kişiler genç girişimci istisnasından faydalanabilir.

29 yaşından büyük Hesaplama Yıl bazında yapılır. 

Genç girişimcilerde kazanç istisnası: GVK Mükerrer Madde 20 Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını DOLDURMAMIŞ tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı, aşağıdaki şartlarla gelir vergisinden müstesnadır.

Genç girişimci desteği şartlarını taşıyan müşterim de sehven 2020 geçici vergi beyanlarında faydalandırılması atlanmış ve çıkan geçici vergi ödemeleri de ödenmiştir. Bu durumda 2020 yılı gelir vergisi beyanında 75.000 TL’lik istisnayı düşebilir miydik?

Genç girişim istisnası Yıllık beyannamede kullanılabilir. 

Fazla ödenen vergi mahsup veya iadesi talep edilebilir.

_____________________________________________________________________________

Genç Girişimci Kazanç İstisnası

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir, Kurumlar ve Diğer Vergiler Müdürlüğü

Sayı:16700543-120[18-515-112]-E.4967812.07.2019
Konu:Genç Girişimci Kazanç İstisnası

İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden; Gelir Vergisi Kanununun “Genç girişimcilerde kazanç istisnası” başlıklı mükerrer 20 nci maddesinde yer alan istisnanın, geçici verginin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı ile istisnadan yararlanmak için girişimcilik belgesine sahip olma zorunluluğunuzun bulunup bulunmadığı hususlarında Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde, her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden elde edilen kazançların ticari kazanç olduğu hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun mükerrer 120 nci maddesinde ise; ticari kazanç sahipleri (basit usulde vergilendirilenler hariç) ile serbest meslek erbabının cari vergilendirme döneminin gelir vergisine mahsup edilmek üzere, bu Kanunun ticari veya mesleki kazancın tespitine ilişkin hükümlerine göre (indirim ve istisnalar ile Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri de dikkate alınarak) belirlenen ilgili hesap döneminin üçer aylık kazançları (42 nci madde kapsamına giren kazançlar ile noterlik görevini ifa ile mükellef olanların bu işlerden sağladıkları kazançlar hariç) üzerinden 103 üncü maddede yer alan tarifenin ilk gelir dilimine uygulanan oranda geçici vergi ödeyecekleri, hesaplanan geçici verginin üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın on dördüncü günü akşamına kadar bağlı olunan vergi dairesine beyan edilerek on yedinci günü akşamına kadar ödeneceği belirtilmiştir.

Ayrıca, anılan Kanunun “Genç girişimcilerde kazanç istisnası” başlıklı mükerrer 20 nci maddesinde;

Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı, aşağıdaki şartlarla gelir vergisinden müstesnadır.

1- İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması,

2- Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi (Çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştırmak ya da seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak işinde bilfiil çalışmamak bu şartı bozmaz.),

3- Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması halinde tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla bu maddedeki şartları taşıması,

4- Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hali hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması,

5- Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.

İstisna kapsamındaki faaliyetlerden kazanç elde edilmemesi veya istisna haddinin altında kazanç elde edilmesi hallerinde dahi yıllık beyanname verilir.

Bu istisnanın, bu Kanunun 94 üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye şümulü yoktur.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

hükümlerine yer verilmiştir.

Konu ile ilgili olarak 292 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile uygulamaya ilişkin esaslar belirlenmiş olup, Tebliğin “Diğer hususlar” başlıklı 6 ncı maddesinin (4) numaralı fıkrasında;

İstisnadan yararlanan ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabının (basit usulde vergilendirilenler, Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi kapsamında kazanç elde edenler ve noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar hariç) geçici verginin hesabında da söz konusu istisnayı dikkate alacakları tabiidir.”

açıklamaları yer almaktadır.

Buna göre; Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120 nci maddesi hükmü gereği, ticari faaliyetiniz dolayısıyla geçici vergi beyannamesi verilecek olup, geçici verginin hesabında “genç girişimcilerde kazanç istisnasının” dikkate alınacağı tabiidir.

Öte yandan, söz konusu istisnadan yararlanılması için gerekli olan şartlar ilgili maddede açıkça düzenlenmiş olup, Girişimcilik Belgesi alınması istisnadan yararlanma şartları arasında yer almamaktadır.


Kaynak: İsmmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts