Close
Close

Yurt dışına tamir amacıyla gönderilen demirbaş için fatura düzenlenir mi?

Yurt dışından ithal edilen 40.000 TL tutarındaki cihazımız bozulmuştur. Tamir amacıyla yurt dışına göndermek istiyoruz. Gümrükten işlem yapılacaktır. Bu esnada fatura düzenlememiz gerektiği söylenmektedir. E fatura mükellefi değiliz. Bu faturayı kâğıt ortamında düzenleyebilir miyiz?

Kâğıt fatura düzenlenmez. E fatura düzenlenir. 

Tamir amaçlı düzenlenen Faturada bedel belirtilmez. Bürokratik işlemler için Gümrükçü ile görüşünüz.

Özelge: Yurtdışına tamir vb. amaçlarla geri gelmek üzere gönderilen mallarda belge düzeni hk.

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIBÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIMükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü 
  
Sayı:B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-vuk-229-5120/02/2012
Konu:Yurtdışına tamir vb. amaçlarla geri gelmek üzere gönderilen mallarda belge düzeni 

         İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; şirket faaliyetiniz kapsamında zaman zaman yurt dışına tamir v.b. amaçlarla ürün, parça, makine gönderdiğiniz, ilgili malların gerekli işlemlerden sonra şirketinize geri geldiği, söz konusu yurtdışına gönderim işleminde satış veya mülkiyet devri veya kesin ihracat olmamasına rağmen gümrük idarelerinin bahsi geçen işlemlere ilişkin mutlaka onaylı resmi fatura istediği ancak anılan işlemlerde satılan bir mal ve müşterinin borçlandığı bir tutar olmadığından bahse konu işlemlerde fatura kullanımının zorunlu olmadığının ve sadece gümrük idarelerine ibraz için A4 kağıdına basılı resmi olmayan bir belgenin düzenlenebileceğinin düşünüldüğü belirtilerek konu ile ilgili Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

         Bilindiği üzere; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ” İspat Edici Kağıtlar ” başlıklı 227 nci maddesinde; ” Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça  bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir.” hükmüne yer verildikten sonra, tevsik edici belgelerin neler olduğu  229-242 inci maddelerde tek tek sayılmak suretiyle hüküm altına alınmıştır.

     Mezkur Kanunun ” Faturanın Tarifi ” başlıklı 229 uncu maddesinde; ” Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır. ” şeklinde tanımlanmış, müteakip maddelerde ise faturada  bulunması zorunlu asgari bilgiler ve faturanın nizamına ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

         Buna göre; satış veya mülkiyet devri veya kesin ihracat olmadan tamir v.b. amaçlarla geri gelmek üzere yurt dışına göndereceğiniz ürün, parça ve makineler satılan veya satışa sunulan emtia olmayıp, bahsi geçen husus ile ilgili ticarete konu bir durum da söz konusu değildir. Dolayısıyla, tamir vb. amaçlarla yurdışına gönderilen malların satışa konu olmaması nedeniyle bu mallara ilişkin ticari bir vesika düzenlenmesine de gerek bulunmamaktadır.

         Öte yandan; tamir amacıyla yurtdışına gönderilen mallara ilişkin gümrük idarelerine ibraz için A4 kağıdına basılı resmi olmayan bir belgenin tarafınızca düzenlenmesine mevcut Vergi Usul Kanunu hükümleri izin vermemektedir.          


Kaynak: İsmmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts