Close
Close

Vadeli hesaplardan kesilen vergiler geçici vergi beyannamesinde mahsup edilir mi?

Bankalardan dönem içerisinde elde edilen faiz gelirleri üzerinden banka tarafından kesilen vergiyi geçici vergi beyannamesinde vergi bildirimi yaparken mahsup edilecek tevkifat tutarı kısmında göstermiştik. Bu rakamı kurumlar vergisinde nerede göstermemiz gerekiyor?

KV beyannamesinde Mahsup edilecek vergiler bölümünde 502 kod ile beyannameye yazılır.

İhracata aracılık eden Dış Ticaret Sermaye Şirketi adına düzenlenecek vade farkı faturasında KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı hk.

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) 
  
Sayı:64597866-130[20-2016]-3095423.12.2019
Konu:İhracata aracılık eden Dış Ticaret Sermaye Şirketi adına düzenlenecek vade farkı faturasında KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı hk. 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; imalatçı-ihracatçı olarak ihracat işlemlerinizi bir dış ticaret sermaye şirketi aracılığıyla ve Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 11/1-c maddesi kapsamında yaptığınızı, ihracat bedellerinin yurt dışındaki ithalatçı firma tarafından aracı firmaya vadesinden sonra ödenmesi durumunda aracı şirket tarafından da Şirketinize vadesinden sonra ödenmesi nedeniyle Şirketinizce ihracata aracılık eden aracı firmaya vade farkı faturası düzenlenmekte olduğu belirtilerek, oluşan vade farkları için, KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı ve tecil-terkin kapsamında işlem yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

3065 sayılı KDV Kanununun;

– 1/1 inci maddesinde, ticari, sınaî, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,

– 11/1-c maddesinde; ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait katma değer vergisinin, ihracatçılar tarafından ödenmeyeceği, mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu verginin, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunacağı, söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi halinde, tecil edilen verginin terkin olunacağı,

– 20/1 maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedelin olduğu,

– 24/c maddesinde, vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzeri adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerlerin matraha dahil olduğu

hüküm altına alınmıştır.

26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 01.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin “II/A-8.8. İmalatçı Lehine Matrahta Meydana Gelen Değişiklik” başlıklı bölümünde; “İhracatçıların yurtdışına teslim ettiği mal karşılığında aldıkları vergi iadesi, kur farkı ve kaynak kullanımı destekleme primleri üzerinden KDV hesaplanması söz konusu değildir.

İhracatçılar tarafından, ihraç kaydıyla mal aldıkları imalatçılara, malın satın alındığı dönemden ve ihracattan sonra reklamasyon, vergi iadesi, kur farkı, kaynak kullanımı destekleme primi, faiz vb. unsurların kısmen veya tamamen aktarılması 3065 sayılı Kanunun 20 nci maddesine göre ihraç kaydıyla teslim bedeline dahildir.

İhraç kaydıyla teslimlerde, teslim tarihinden sonra ortaya çıkan ve ihracatçılar tarafından imalatçılara yapılan ödemelerde, imalatçı tarafından ihracatçı adına ödeme tutarı üzerinden bir fatura düzenlenir ve bu faturada; ödemenin mahiyeti ayrı ayrı belirtilir, malın tabi olduğu oran üzerinden KDV hesaplanır, bu KDV tutarının tahsil edilmediğine dair bir açıklama yazılır, ödemenin kaynağı olan ilk ihraç kaydıyla teslim faturasına ve ihracata ilişkin gümrük beyannamesine tarih ve numara belirtilmek suretiyle atıfta bulunulur.

İmalatçı, faturada gösterdiği KDV’yi, fatura tarihini içine alan döneme ait KDV beyannamesinde hem hesaplanan hem de indirilecek KDV olarak beyan eder. Hesaplanan KDV’nin beyanında, “Tevkifat Uygulanmayan İşlemler” tablosunda malın tabi olduğu orana ilişkin satır kullanılır. İndirim beyanında ise “İndirimler” tablosunun “Bu Döneme Ait İndirilecek KDV” satırı kullanılır. İhracatçı ise ihraç kaydıyla teslimde olduğu gibi, bu faturada belirtilen ancak imalatçıya ödenmeyen KDV’yi indirim konusu yapamayacağından KDV beyannamesine dahil etmez.” denilmektedir.

Aynı Tebliğin “III/A-5.2. Vade Farkları” başlıklı bölümünde ise; “3065 sayılı Kanunun (24/c) maddesine göre, teslim ve hizmet işlemlerine ait faturada ayrıca gösterilen vade farkları matraha dahil edilir ve işlemin tabi olduğu KDV oranı üzerinden vergilendirilir.

Öte yandan, vadeli işlemlerde bedelin zamanında ödenmemesi nedeniyle ortaya çıkan yeni vade farkları da vadeli satışa konu teslim ve hizmete ilişkin matrahın bir unsuru olduğundan, bu vade farklarının ayrıca fatura edilmesi ve vadeli satışa konu teslim veya hizmetin yapıldığı tarihte bu işlemlerin tabi olduğu oran üzerinden KDV hesaplanarak, vade farkı faturasının düzenlendiği döneme ilişkin beyannamede beyan edilmesi gerekmektedir.” açıklamaları yer almaktadır.

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; KDV Kanununun 11/1-c maddesi kapsamında Şirketiniz tarafından yapılan ihraç kayıtlı teslimlerle ilgili olarak yurt dışındaki firmanın mal bedellerini geç ödemesi sebebiyle lehinize oluşan vade farklarına ilişkin olarak ihracatçı firma adına ödeme tutarı üzerinden bir fatura düzenlemeniz gerekmektedir.

Bununla birlikte, söz konusu faturada ödemenin mahiyetinin ayrı ayrı belirtilmesi, malın tabi olduğu oran üzerinden KDV hesaplanması, ilk ihraç kaydıyla teslim faturasına ve ihracata ilişkin gümrük beyannamesine atıfta bulunarak KDV tutarının tahsil edilmediğini belirten bir şerhin konulması suretiyle fatura tarihini içine alan döneme ait KDV beyannamesinde hem hesaplanan hem de indirilecek KDV olarak beyan edilmesi gerekmektedir.


Kaynak: İsmmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts