Close
Close

Kurumlar vergisi ekindeki KAR dağıtım tablosunun doldurulması zorunlu mudur?

Kurumlar Vergisi Mükellefi iş ortaklığı 2018 ve 2019 yılına ait kurumlar vergisi beyannamesini verdiğinde aktif toplamı ek mali tablo düzenleme sınırını 25.370.800 TL’yi geçtiği halde vermemiştir. Şimdi düzeltme verip eklemek cezayı engeller mi?

Bilindiği üzere Ek mali tablo sadece KAR DAĞITIM TABLOSUDUR. 

Bize göre limitin aşılması halinde Kar dağıtımı YAPILMAMIŞ İSE tablo doldurulmaz. 

Kar dağıtımı yapılmış ise bu tablo doldurulur. Dağıtılmayan kar yok ise tablo neden doldurulsun? 

Kar dağıtımı olması halinde dağıtılan karın MSİ olarak beyanın takibi amaçlanmıştır. 

Buna rağmen düzeltme beyannamesi verebilirsiniz. Ceza uygulanmaz.

Limited şirketimiz 02/2020 tarihinde tasfiyeye girmiş ve 12/2020 tarihinde de tasfiyesini tamamlamıştır. 02/2020-12/2020 dönemine ait tasfiye sonu kurumlar beyannamesini 01/2021 tarihinde onayladık. Şuan Kurumlar Beyannamesi dönemindeyiz.2020 dönemine ait tekrar bir kurumlar beyannamesi onaylamamız gerekiyor mu?

Hayır.

Şirketler geçmiş yıl karlarını serbestçe dağıtabilecek.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na 16.4.2020 tarihinde eklenen bir madde ile (Geçici 13’üncü madde) ile ge Sermaye şirketlerinin kar dağıtımına 30 Eylül 2020 tarihine kadar yasak ve sınırlamalar getirilmişti. Ardından bu yasak 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmıştı.

Yasağın sona erdiği tarihte veya öncesinde yasağın uzatılmasına dair bir karar yayınlanmadığı için yasak ve kısıtlamalar 1 Ocak 2021’den itibaren fiilen sona erdi.


Konu ile ilgili geçici madde aşağıdadır.

GEÇİCİ MADDE 13 – (Ek:16/4/2020-7244/12 md.)

(1) Sermaye şirketlerinde, 30/9/2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebilir, geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemez, genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemez. Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketler hakkında bu fıkra hükmü uygulanmaz. Bu fıkrada belirtilen süreyi üç ay uzatmaya ve kısaltmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir. (1)

(2) Genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem kârının yüzde yirmi beşini aşan kısma ilişkin ödemeler birinci fıkrada belirtilen sürenin sonuna kadar ertelenir.

(3) Bu maddenin kapsamına giren sermaye şirketlerine ilişkin istisnalar ile uygulamaya dair usul ve esasları belirlemeye, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü almak suretiyle Ticaret Bakanlığı yetkilidir.

________________

(1) 18/9/2020 tarihli ve 31248 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bu fıkrada belirtilen sürenin üç ay uzatılmasına karar verilmiştir.


Kaynak: İsmmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts