Close
Close

İstanbul’da ev adresinde iştigal edecek olan dış çekim fotoğrafçılık faaliyetleri yapacak kişi basit usule tabi olabilir mi?

İstanbul’da ev adresinde iştigal edecek olan dış çekim fotoğrafçılık faaliyetleri yapacak kişi basit usule tabi olabilir mi?

Haber zamanı: 04.06.2021 – 14.30


İstanbul’da ev adresinde iştigal edecek olan dış çekim fotoğrafçılık faaliyetleri yapacak kişi basit usul olabilir mi?

Mükelleflerin, Basit usulde mükellefiyet kurulabilmesi için GVK 47 ve 48 Maddelerindeki koşulları taşıması gerekir. Maddeleri inceleyiniz Uygun ise Basit usulde mükellef olur.

Basit Usulde Vergilendirmeye İlişkin Had ve Tutarlar (*)

Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeline İlişkin Tutar Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı, 2021 takvim yılında uygulanmak üzere büyükşehir belediye sınırları içinde 12.000 TL, diğer yerlerde 7.600 TL olarak tespit edilmiştir.

Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler

Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hadler, 2021 takvim yılında uygulanmak üzere;

– 1 numaralı bent için 150.000 TL ve 240.000 TL,

– 2 numaralı bent için 76.000 TL,

– 3 numaralı bent için 150.000 TL, olarak tespit edilmiştir.

Kar Hadleri Emsallerine Göre Düşük Olarak Tespit Edilmiş Bulunan Emtia İçin Özel

Hadler

Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için özel hadler belirleme yetkisi Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesi ile Maliye Bakanlığına verilmiştir. Bu yetki kullanılarak 2020 yılı için 29/12/2020 tarihli ve 31349 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 313) ile belirlenen tutarlar yeniden artırılmıştır.

Buna göre, anılan maddelerin ticaretini yapanların, 2021 takvim yılında da basit usulden yararlanabilmeleri için; alış, satış veya hasılatlarının 31/12/2020 tarihi itibariyle aşağıda belirtilen hadleri aşmaması gerekmektedir.

Belirtilen bu malların alım satımı ile uğraşanlar hakkında, basit usulün özel şartları bakımından yukarıdaki hadler dikkate alınmak suretiyle, 2/5/1982 tarihli ve 17682 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 136)’ndeki hesaplamalar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

Basit Usule Tabi Mükelleflerde Gün Sonunda Toplu Belge Düzenleme Uygulaması

Basit usulde vergilendirilen mükelleflerle ilgili 6/12/1998 tarihli ve 23545 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 215) ile getirilen, belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlenmesine ilişkin uygulamanın, 31/12/2021 tarihine kadar devam etmesi Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden uygun görülmüştür.

(*) 29.12.2020 gün ve 31349 (M) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 313 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Basit usul taksicinin yanında çalıştırdığı iki işçi bulunmaktadır. Bu konuda iki sorumuz olacaktır. 

1) Bu işçilere ilişkin muhsgk verirken bordro hesaplamasında gelir vergisi ve damga vergisini hesaplamaya dahil etmemekteyiz. Uygulamamız doğru mudur? 

2) Bu işçileri ayın belli günleri çalıştırmaktayız. Bu anlamda süresi bakımında kısmi süreli bir iş gibi görünmekte ve ne zaman işten çıkaracağımız belli olmadığından KISMİ BELİRSİZ SÜRELİ iş sözleşmesi gibi bir durum ortaya çıkmaktadır. İş sözleşmesini KISMİ BELİRSİZ SÜRELİ şeklinde tanzim etmemizde bir hukuki engel sizce var mıdır?

Öncelikle belirtmek gerekir ki 5510 sayılı Kanunun Ek-6’ncı maddesi kapsamında sigortalı olarak çalıştırılan şoförler gerek iş mevzuatı gerekse mali mevzuat yönünden diğer işçilerle aynı haklara ve konuma sahip olup, bunlar için herhangi bir farklılık veya ayrım söz konusu değildir. 

Söz konusu Ek-6’ncı madde ile sadece bunların sigortalılığı ve SGK’ya bildirimi konusunda istisna getirilmiştir. 

Burada belirleyici olan 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 23’üncü maddesidir. 

Bu maddede ücret geliri elde eden kişilerden gelir vergisinden istisna olanlar sayılmıştır. 

Örneğin madde uyarınca ev hizmetlerinde çalıştırılanlar ile konut kapıcıları gelir vergisinden istisna tutulmuştur. Ancak söz konusu Ek-6 kapsamında sigortalı olarak çalıştırılan taksi – dolmuş – otobüs – minibüs şoförleri maddede sayılan istisnalar arasında yer almamaktadır.

Yani bunlar gelir vergisinden istisna tutulmamıştır. 

Nitekim Gelir İdaresi Başkanlığı Trabzon Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü, 18/03/2016 tarihli, B.07.1.GİB.4.61.15.01-120[ÖZG-3-2015]-27 sayılı ve “5510 Sayılı Kanun Ek 6. Madde İşverenin Gerçek Usulde Mükellef Olması Halinde Gelir Vergisi Tevkifatı” konulu özelgesinin sonunda; 

“Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin yanında ücretli olarak çalışan kişiler için Vergi Usul Kanununun 238 inci maddesine göre ücret bordrosu düzenlenmesi ve bu kişilere yapılan ödemelerin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 61, 94, 96, 98, 103 ve 104’üncü maddeleri uyarınca vergilendirilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, yapılan ücret ödemelerinin kıst dönem olması verginin hesaplanma ve beyan şeklini değiştirmemektedir.” açıklamalarına yer vermiştir. 

Dolayısıyla gerçek usule tabi gelir vergisi mükellefi işverene ait şehir içi toplu taşıma yapan çalıştırılan taksi – dolmuş – otobüs – minibüs gibi ticari araçlarda ek-6 kapsamında sigortalı olarak çalıştırılan şoförlerle ilgili olarak; – Ücret ödeme bordrosu düzenlenmesi, – Muhtasar beyanname verilmesi, – Ayrıca bunlara asgari geçim indirimi (AGİ) ödenmesi, gerekmektedir. 

Eğer aynı işverene bağlı olarak çalışan, ancak ayda 10 gün veya daha fazla çalıştığı için normal sigortalı olarak bildirilen ve primi işveren tarafından ödenen şoför veya şoförler de varsa ek-6 kapsamında çalıştırılan şoförler için ayrı ücret bordrosu düzenlenebilir. 

Bunların muhtasar beyanname de de 12 – Diğer Ücretli olarak belirtilmesi gerekir.


Kaynak: İsmmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts