Close
Close

İrsaliye fatura ibaresinin üzerindeki fatura ibaresi çizilerek sadece irsaliye olarak kullanılır mı?

İrsaliyeli fatura, fatura ibaresinin üstünü çizip, tutar ve KDV hesaplamadan sadece sevk irsaliyesi olarak kullanılabilir mi?

Böyle bir işlem olmaz. “SEVK İRSALİYESİ” VUK da tanımı yapılmış ayrı bir belgedir.

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIMükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü 
Sayı:11395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]–234909/10/2014
Konu:İRSALİYELİ FATURA 

        İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, firmanızın satışları için Vergi Usul Kanunu çerçevesinde irsaliyeli fatura kullandığınızı ancak e-fatura kullanmaya başladıktan sonra, bu kapsamda kayıtlı e-fatura kullanıcıları için e-fatura düzenlemeniz sebebiyle;

 Takip kolaylığı açısından her müşteri için basılı fatura düzenleyip düzenleyemeyeceğiniz; e-fatura kapsamında olanlar için ayrıca basılı fatura düzenleyip, basılı fatura üzerine “e-fatura düzenlenmiştir” kaydı düşülerek e-fatura düzenleyip düzenleyemeyeceğiniz;

 E-fatura düzenlenmesi gereken durumda ise irsaliye fatura üzerine “e-fatura düzenlenmiştir” ve “malzemelerin sevki için düzenlenmiştir” kaydı düşülerek irsaliye amaçlı kullanıp kullanamayacağınız hususlarında tereddüt yaşadığınız belirtilerek Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.  

         213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde, Maliye Bakanlığının, tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter, kayıt ve belgelerin mikro film, mikro fiş veya elektronik bilgi ve kayıt araçlarıyla yapılması veya bu kayıt ortamlarında saklanması hususunda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, bu şekilde tutulacak defter ve kayıtların kopyalarının Maliye Bakanlığında veya muhafaza etmekle görevlendireceği kurumlarda saklanması zorunluluğu getirmeye, bu konuda uygulama usul ve esaslarını belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

         Bu çerçevede, Vergi Usul Kanununun Maliye Bakanlığına tanıdığı yetkilere istinaden, yaygın olarak kullanılan belgelerden biri olan faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin usul ve esaslar 397 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile düzenlenmiştir.

         Söz konusu tebliğin “3. Genel Olarak e-Fatura”  başlığı altında,

         “Bu tebliğde düzenlenen e-fatura, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

         (433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değişen paragraf)“Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin birbirlerine sattıkları mallar ve ifa ettikleri hizmetler için düzenledikleri faturaları 1/4/2014 tarihinden itibaren elektronik fatura olarak göndermeleri ve almaları zorunludur. Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan mükellefler kayıtlı olmayan mükelleflere yaptıkları mal teslimi ve hizmet ifası için genel hükümler çerçevesinde kağıt fatura düzenlemeye devam edeceklerdir.”

         Ayrıca, 30/12/2013 tarihinde yayımlanan 433 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin “15- 397 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Getirilen e-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Mükellefler Arasında Yapılan Satışlar” başlığı altında;

           “e-Fatura Uygulamasına kayıtlı kullanıcılara düzenlenecek elektronik faturada, düzenleme tarihi yanında düzenleme zamanının da saat ve dakika olarak gösterilmesi halinde elektronik faturanın kâğıt çıktısı irsaliye yerine geçer. Söz konusu kâğıt çıktıya “İrsaliye yerine geçer.” ifadesinin yazılması ve kâğıt çıktının satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanması zorunludur. Ancak bu imkândan yararlanabilmek için elektronik faturanın malın teslimi anında düzenlenmesi gerekir. Hizmet ifasına konu e-faturanın satış anında düzenlenmesi halinde, söz konusu kâğıt çıktının talep eden müşteriye verilmesi zorunludur.”  denilmiştir.

           Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalara göre Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı mükellefler birbirlerine sattıkları mallar ve ifa ettikleri hizmetler için e- fatura düzenlemek zorunda olup, aynı mal veya hizmet satışı işleminde hem kağıt faturanın hem de elektronik faturanın ise bir arada düzenlenmesi mümkün değildir.

 İrsaliyeliyeli fatura ve sevk irsaliyesi ayrı ayrı belgeler olduğundan irsaliyeliyeli fatura üzerine e-fatura düzenlenmiştir” ve “malzemelerin sevki için düzenlenmiştir” kaydı düşülerek bu belgenin sevk irsaliyesi olarak kullanılması mümkün bulunmamakta olup, elektronik faturada, düzenleme tarihi yanında düzenleme zamanının da saat ve dakika olarak gösterilmesi halinde elektronik faturanın kâğıt çıktısının irsaliye yerine geçeceği tabiidir.


Kaynak: ismmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts