Close
Close

Gazetecilik eğitim sempozyumu hizmeti veren bir kişinin faturasında KDV oranı ne olmalıdır?

Gazetecilik eğitim sempozyumu veren şahıs firması % kaç KDV oranından fatura kesmesi gerekiyor?

% 18 KDV oranı uygulanır. Eğitim ve sempozyum konusuna göre farklı KDV oranı uygulanmaz.


30.09.2021 tarihine uzatılan KDV indirimleri arasında eğitim sektöründe uygulanan %1 KDV indirimi devam etmekte midir? 

Eğitim ve öğretim hizmetlerinde uygulanan % 1 KDV oranı sona ermiştir.

Uzatma yoktur.

Eğitim ve öğretim hizmetlerinde KDV oranı

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları KDV ve ÖTV Grup Müdürlüğü

   
Sayı:84974990-130[KDV.1/İ-28-2020/195]-7005726.02.2021
Konu:Eğitim ve öğretim hizmetlerinde KDV oranı 
İlgi:
07/01/2021 tarih ve 40882 evrak kayıt tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı için verilecek eğitim ve öğretim hizmetlerine dair erken kayıt indirimi kapsamında tahsil edilen bedellere ilişkin olarak düzenlenecek faturaların 30/6/2021 tarihine kadar düzenlenmesi durumunda, uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı konusunda görüş talep edilmektedir.

 3065 sayılı KDV Kanununun;

(1/1) maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,

(10/a) maddesinde, vergiyi doğuran olayın, malın teslimi veya hizmetin yapılmasıyla, (10/b) maddesinde, malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi halinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesiyle, (10/c) maddesinde kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması mutad olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde, her bir kısmın teslimi veya bir kısım hizmetin yapılmasıyla meydana geleceği

hükme bağlanmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin “Vergiyi Doğuran Olay” Başlıklı (I/Ç-1) bölümünde;

“Birden fazla vergilendirme dönemine yayılarak verilen hizmetlerde, hizmet bedelinin tamamının veya bir kısmının hizmet ifa edilmeden önce tahsil edilmesi halinde, fatura ve benzeri belge düzenlenmemiş olması koşuluyla KDV doğmaz. Öte yandan, bir vergilendirme döneminden fazla devam eden hizmetlerde, takvim yılının aylık dönemlerinden oluşan vergilendirme dönemleri itibarıyla KDV’nin hesaplanması ve verilecek hizmetlere ilişkin faturanın aylık ödeme tutarı belirtilerek tanzim edilmesi gerekmektedir. Belli bir vergilendirme döneminde beyan edilecek KDV matrahının ise toplam hizmet bedelinin, hizmetin ifa edileceği aylık sürelere bölünmesi suretiyle tespiti mümkün bulunmaktadır.

Bir vergilendirme döneminden fazla devam eden hizmetlerin taksitlere bağlanması halinde, kredi kartı ile yapılan ödemelerde, POS makinesi tarafından ilk anda düzenlenen ve hizmet bedelinin tamamını kapsayan taksit planını gösteren belge, ayrıca fatura veya benzeri belge düzenlenmemiş olması şartıyla KDV hesaplanmasını gerektirmez. Vergiyi doğuran olay, aylık taksit miktarının şirketin banka hesabına geçtiği tarihte değil, bir vergilendirme döneminden fazla devam eden hizmetler için takvim yılının aylık vergilendirme dönemleri itibarıyla doğmaktadır.”

açıklaması yer almaktadır.

Bu bağlamda, birden fazla vergilendirme dönemine yayılarak verilen hizmetlerde, hizmet bedelinin tamamının veya bir kısmının hizmet ifa edilmeden önce tahsil edilmesi halinde, fatura ve benzeri belge düzenlenmemiş olması koşuluyla KDV doğmayacaktır. Fatura veya benzeri belgesi düzenlenen ancak eğitim ve öğretim hizmeti bu tarih aralığından sonra ifa edilecek olan işlemlerde ise düzenlenen belgede gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere vergiyi doğuran olay meydana gelecektir.

Bununla birlikte, mal teslimi ve hizmet ifalarına uygulanan KDV oranları, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, maddede yer alan sınırlar dahilinde, 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişmeden önce Bakanlar Kurulu, değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir.

Bu kapsamda KDV oranları, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler içinse %18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin (B/15) inci sırasında, üniversite ve yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında verilen eğitim ve öğretim hizmetleri, “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği” kapsamında verilen öğrenci taşıma servis hizmetleri ile “Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği” hükümlerine tabi yurtlarda verilen hizmetler sayılmış ve bu hizmetlere %8 oranında KDV uygulanması öngörülmüştür.

Diğer taraftan, 30/8/2020 tarihli ve 31229 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren 2913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesi ile 2007/13033 sayılı BKK’ya eklenen geçici 7 nci madde uyarınca, üniversite ve yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında 1 Eylül 2020 ila 30 Haziran 2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) verilen eğitim ve öğretim hizmetleri için KDV oranı %1’e indirilmiştir.

Buna göre, konu hakkında söz konusu BKK’da yeni bir değişiklik yapılmaması kaydıyla, bu tarihler öncesinde verilmiş veya bu tarihler sonrasında verilecek eğitim ve öğretim hizmetleri, 2007/13033 sayılı Karar eki (II) sayılı listenin (B/15) inci sırası kapsamında olması kaydıyla, %8 oranında KDV’ye tabidir.

Ancak, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren kurumunuz tarafından 30 Haziran 2021 tarihinden sonra verilecek olan eğitim öğretim hizmetlerine yönelik tahsil edilen (avans niteliğindeki) bedeller açısından fatura ve benzeri belge düzenlenmemiş olması koşuluyla KDV doğmayacaktır.

Buna karşın, 30 Haziran 2021 tarihinden sonra verilecek olan eğitim öğretim hizmetlerine yönelik tahsil edilen bedeller için fatura veya benzeri belgesi düzenlenmesi halinde ise düzenlenen belgede gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere, bahsi geçen BKK eki (II) sayılı listenin (B/15) inci sırasına göre %8 oranında KDV hesaplanması gerektiği tabiidir.


Kaynak: ismmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts