Close
Close

Fotoğraf çekimi hizmetlerinde KDV oranı nedir?

Bir mükellefimiz tatil bölgelerinde (bodrum-Marmaris-Antalya-çeşme) gibi otellerin içinde fotoğraf çekimi video çekimi işi yapmaktadır. İlgili firmamızın KDV oranı nedir?

Verilecek hizmet için % 18 KDV hesaplanır. Fotoğraf çekim hizmeti KDV indirimi listesinde yoktur.

İstanbul’da ev adresinde iştigal edecek olan dış çekim fotoğrafçılık faaliyetleri yapacak kişi basit usul olabilir mi?

Mükelleflerin, Basit usulde mükellefiyet kurulabilmesi için GVK 47 ve 48 Maddelerindeki koşulları taşıması gerekir. Maddeleri inceleyiniz Uygun ise Basit usulde mükellef olur.

Basit Usulde Vergilendirmeye İlişkin Had ve Tutarlar (*)

Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeline İlişkin Tutar Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı, 2021 takvim yılında uygulanmak üzere büyükşehir belediye sınırları içinde 12.000 TL, diğer yerlerde 7.600 TL olarak tespit edilmiştir.

Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler

Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hadler, 2021 takvim yılında uygulanmak üzere;

– 1 numaralı bent için 150.000 TL ve 240.000 TL,

– 2 numaralı bent için 76.000 TL,

– 3 numaralı bent için 150.000 TL, olarak tespit edilmiştir.

Kar Hadleri Emsallerine Göre Düşük Olarak Tespit Edilmiş Bulunan Emtia İçin Özel

Hadler

Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için özel hadler belirleme yetkisi Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesi ile Maliye Bakanlığına verilmiştir. Bu yetki kullanılarak 2020 yılı için 29/12/2020 tarihli ve 31349 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 313) ile belirlenen tutarlar yeniden artırılmıştır.

Buna göre, anılan maddelerin ticaretini yapanların, 2021 takvim yılında da basit usulden yararlanabilmeleri için; alış, satış veya hasılatlarının 31/12/2020 tarihi itibariyle aşağıda belirtilen hadleri aşmaması gerekmektedir.

Belirtilen bu malların alım satımı ile uğraşanlar hakkında, basit usulün özel şartları bakımından yukarıdaki hadler dikkate alınmak suretiyle, 2/5/1982 tarihli ve 17682 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 136)’ndeki hesaplamalar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

Basit Usule Tabi Mükelleflerde Gün Sonunda Toplu Belge Düzenleme Uygulaması

Basit usulde vergilendirilen mükelleflerle ilgili 6/12/1998 tarihli ve 23545 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 215) ile getirilen, belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlenmesine ilişkin uygulamanın, 31/12/2021 tarihine kadar devam etmesi Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden uygun görülmüştür.

(*) 29.12.2020 gün ve 31349 (M) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 313 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Özelge: Seyyar fotoğrafçılık ve video çekimi faaliyetinin esnaf muaflığı kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIBURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIMükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü 
  
Sayı:17192610-120[ÖZG-2014-12]-10911/04/2014
Konu:Seyyar fotoğrafçılık ve video çekimi faaliyetinin esnaf muaflığı kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği 

         İlgide kayıtlı özelge talep formunda, seyyar olarak park, bahçe, dış mekan – açık havada boş zamanlarınızda fotoğraf çekimi (hatıra fotoğrafı, site profil fotoğrafı vs) ile fotoğraf makinenizin video çekme özelliğini kullanarak kısa hatıra yada tanıtıcı video çekimi  yaptığınız  belirtilerek,

         -Fotoğraf çekimleri ve kameramanlığınız neticesinde herhangi bir fotoğraf baskısı yada albüm baskısı gibi ek mal ve ürünler teslim edilmeyip sadece fotoğrafların yada videoların internet ortamında kullanımı için sayısal – dijital kopyalarını sunduğunuzda, Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde yer alan esnaf muaflığından yararlanıp yararlanamayacağınız,

         -Fotoğraf çekimlerinden elde edilen sayısal-dijital fotoğrafların sahiplerine baskı atölyesinde yada albümcüde albüm haline getirtilip teslimi durumunda vergisel durumunuzun nasıl olacağı,

         -Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi olarak konuyla ilgisi olmayan bir firmada çalışmanızın vergiden muaf esnaf olarak değerlendirilmenize mani olup olmayacağı hususlarında,

         Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

         193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde vergiden muaf esnafa ilişkin düzenlemelere yer verilmiş, kimlerin esnaf muaflığından faydalanacakları da maddede bentler halinde sayılmıştır.

         Aynı maddenin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde, “Bir iş yeri açmaksızın gezici olarak ve doğrudan doğruya müstehlike iş yapan hallaç, kalaycı, lehimci, musluk tamircisi, çilingir, ayakkabı tamircisi, kundura boyacısı, berber, nalbant, fotoğrafçı, odun ve kömür kırıcısı, çamaşır yıkayıcısı ve hamallar gibi küçük sanat erbabı;” hükmü yer almakta olup, maddenin mülga ikinci fıkrasından sonra gelen üçüncü fıkrasında, ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usûlde Gelir Vergisine tâbi olanlar ile yukarıda sayılan işleri Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapanların esnaf muaflığından faydalanamayacakları belirtilmiş, son fıkrasında da “Bu muaflığın, 94 üncü madde uyarınca tevkif suretiyle kesilen vergiye şümulü yoktur.” denilmiştir.

         Diğer taraftan, aynı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında, vergi tevkifatı yapmak zorunda olanlar ile tevkifata tabi tutulacak ödemeler belirtilmiş, 13 numaralı bendinde;

         “Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden (2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca);

         …

         c) Diğer mal alımları için %5

         d) Diğer hizmet alımları (a, b ve c alt bentleri hariç olmak üzere mal ve hizmet bedelinin ayrılamaması hali de bu kapsamdadır) için % 10,

         vergi tevkifatı yapılır.” hükmüne yer verilmiştir.

           Ayrıca, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde, her türlü ticari ve sınaî faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtildikten sonra, ticari kazancın, Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve Gelir Vergisi Kanunu’nda yazılı gerçek (Bilânço veya işletme hesabı esası) veya basit usullere göre tespit edileceği hükme bağlanmıştır.

         Aynı Kanunun 46 ncı maddesinde, 47 nci ve 48 inci maddelerde yazılı şartları topluca haiz olanların ticari kazançlarının basit usulde tespit olunacağı belirtilmiş, anılan maddelerde ise basit usule tabi olmanın genel ve özel şartları açıklanmıştır. Kanunun 51 inci maddesinde de basit usulün hududu gösterilmiş olup, söz konusu maddenin verdiği yetkiye dayanılarak çıkartılan 12/01/1995 tarih ve 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile büyükşehir belediyesi olan illerin (Erzurum, Diyarbakır, Sakarya ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisine alınan yerlerden, yeni bağlanan mahallelerle birlikte 2000 yılı genel nüfus sayımındaki nüfusu 30.000’den az olan yerler ile 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında büyükşehir belediyesi kurulan ve büyükşehir belediyesi sınırları içerisine alınan yerler hariç) mücavir alan sınırları dahil olmak üzere Büyükşehir belediye sınırları dahilinde her türlü emtia alım satımı ile uğraşan mükellefler, 01.01.1995 tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirme kapsamına alınmıştır.

         Konu ile ilgili olarak, yayımlanan 183 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin  “5/b” bölümünde, “Götürü usulde vergiye tabi olan mükelleflerden her türlü emtia alım-satımı ile uğraşanlar, 01.05.1995 tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirileceklerdir. Emtia alım-satımının sabit bir işyerinde, seyyar olarak, toptan veya perakende yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın bu işi yapan götürü usule tabi olan mükellefler, bu kapsamda değerlendirileceklerdir.” açıklamasına yer verilmiştir.

         Yukarıda yer alan hükümler çerçevesinde; söz konusu faaliyetinizi, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz etmeksizin ve bir işyeri açmaksızın seyyar olarak yapmanız halinde,   Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi gereğince esnaf muaflığından yararlanmanız mümkün bulunmaktadır.

         Öte yandan, işyeri açmaksızın seyyar olarak fotoğraf çekim işini 94 üncü maddede sayılan kişi veya kuruluşlara yapmanız durumunda, bu satış karşılığında anılan kişi veya kurumlar tarafından yapılacak ödemeler üzerinden 94 üncü maddenin 13 numaralı bendi gereğince gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

         Diğer tarafatan, söz konusu faaliyetinizi sabit bir işyeri açarak veya gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapmanız durumunda  ise gelir vergisi mükellefi olmanız gerekmekte olup, bu durumda;

         – Faaliyetinizde kullanılan her türlü malzeme (albüm, CD, DVD vb.) müşterilerinize ait olmak üzere sadece fotoğraf veya video çekimi işiniz dolayısıyla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 47 ve 48 inci maddelerinde yer alan basit usule tabi olmaya ilişkin genel ve özel şartları topluca taşımanız kaydıyla basit usulde faydalanmanız mümkün bulunmakta,

         – Faaliyetinizde kullanılan malzemelerin (albüm, CD, DVD vb.) tarafınızdan temin edilerek yapılması durumunda ise, 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, basit usulden faydalanmanız  mümkün bulunmamaktadır. Bu durumda mükellefiyetinizin gerçek usulde vergilendirilmesi gerekmektedir.

         Öte yandan, esnaf vergi muaflığından faydalananların başka bir işte sigortalı olarak çalışmaları, muafiyetten yararlanmalarına engel teşkil etmemektedir.


Kaynak: ismmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts