Close
Close

Bilanço usulüne tabi gelir vergisi mükelleflerinin yıl sonu kayıtlarında vergi karşılığı ayrılır mı?

Bilanço şahıs firması 25.11.2020 tarihi itibariyle nevi değişikliği yaparak Ltd Şti’ne dönüşmüştür. 2020 yılı şahıs firmasına ait geçici vergiler ve yıllık gelir vergisi beyannamesi kendi faaliyetinden kaynaklı bilgilerden beyan edilmiştir, şahıs firmasından oluşan kapanış fişi 25.11.2020 tarihi itibariyle Ltd. Şti. açılış fişi olarak kayıtlara alınmıştır. 25.11.2020 tarihi itibariyle Ltd Şti firmasına ait geçici vergi ve kurumlar vergisi Ltd Şti kendi faaliyetinden kaynaklı bilgilerden beyan edilmiştir, vergi karşılığı ve dönem net kârı Ltd Şti ticari kazancından hesaplanarak kayıtlara alınmıştır. 25.11.2020 tarihinde açılış fişinden gelen 370 Hs. 371 Hs.ve 590 Hs. hesapta bulunan şahıs firmasına ait bakiyeler nasıl işleme alınması gerekiyor? 

Şahıs firmasına ilkin vergi karşılıkları ve dönem karı olmadan Ltd Şirket açılış kaydı yapılması gerekir. Gelir vergisi şahsi vergidir. Kayıtlarda yer almaz. Kar Şirket dönüşmeden önce işletmeden çekilir.

Şirketin 2020 yılı karı 200.000 TL olup kurumlar vergisi ödemesi 44.000 TL çıkmaktadır. Nakdi sermaye artırımı faiz indirimden faydalandığımızda ödeme 30.000 TL’ye düşüyor. Nakdi sermaye indiriminin yevmiye kaydı var mı? 

Özel bir yevmiye kaydı yapılmaz. 

Vergi karşılığı ayrılmasına ilişkin yevmiye maddesinde ödenecek vergi kadar karşılık ayrılır. 

Bir ltd.şti 2020 karı 10.000 TL geçmiş yıl zararları 30.000 TL olduğunda kurumlar beyannamesinde zarardan kar mahsubu yapınca kurumlar matrahı matrah ve vergisi oluşmamaktadır. Bu durumda 2020 yılı gelir tablosunda dönem karından karşılık ayırmak gerekir mi? 

Hesaplanan ve ödenecek vergi olmadığı için karşılık ayrılmaz. Karşılık ödenecek vergi varsa ayrılır.

370. DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI

Dönem kârı üzerinden hesaplanan kurumlar vergisi, diğer vergi ve kesintiler, fonlar ve benzeri diğer yükümlülükler için ayrılan karşılıkların izlendiği hesaptır.

İşleyişi :

Dönem kârı üzerinden hesaplanan kurumlar vergisi ve yasal yükümlülükler, dönem kârı hesabının borcu karşılığında bu hesaba alacak kaydedilir. Vergi tahakkukunun kesinleşmesi durumunda borç kaydı suretiyle hesap kapatılır ve ilgili tutar “371. Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri” ile mahsup edilerek kalan tutar “350. Ödenecek Vergi ve Fonlar” hesabına aktarılır.

371. DÖNEM KÂRININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)

Mevzuat gereğince peşin ödenen gelir ve kurumlar vergisi ile diğer yükümlülüklerin izlendiği hesaptır.

İşleyişi :

Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıklarından indirilmek üzere, “193. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Hesabı”ndan yapılan aktarmalar bu hesabın borcuna, 193 nolu hesabın alacağına kaydedilir. Tahakkuk eden tutarlar ve gelir vergisinden mahsup edilen tutarlar ise bu hesaba alacak kaydedilir.

69. DÖNEM NET KÂRI VE ZARARI

690. DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI

Dönem sonlarında, sonuç hesaplarında yer alan gelir ve gider hesaplarının aktarıldığı hesaptır. Gelir hesapları bu hesabın alacağına, gider hesapları borcuna kaydedilir. Hesabın kalanı vergiden önceki dönem kârı veya zararını gösterir.

691. DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)

Dönem kârı üzerinden, ilgili mevzuat hükümlerine göre hesaplanan vergi ve yasal yükümlülükler bu hesabın borcuna, “370- Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Hesabı”nın alacağına kaydedilir. Bu hesap “590- Dönem Kârı veya Zararı Hesabı” ile birlikte kapatılarak “692- Dönem Net Kârı veya Zararı Hesabı”na devredilir.

692. DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI

“690- Dönem Kâr veya Zararı Hesabı” ile “691- Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Hesapları”nın karşılıklı olarak kapatılması sonucu bulunan fark hu hesaba kaydedilir. Vergiden sonraki Net Dönem Kârı Hesabın alacağına, Net Dönem zararı ise borcuna kaydedilir. Bu hesap, dönem sonlarında “590- Dönem Net Kârı Hesabı”na devredilerek kapatılır.


Kaynak: ismmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Karenaudit veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts