Close
Close

Bağış ve yardımlar firmanın zarar etmesi durumunda yine de indirim konusu yapılır mı?

Şirket 2020 yılını zarar ile kapattı. 2020 yılında Gıda Bankacılığı müessesesi kapsamında envanterimizde kayıtlı ürünleri bağış yaptık. Bağış yaptığımız dernekten bağış makbuzu almak suretiyle ürünlerin maliyet bedelini gider hesaplarına aldık. Genel olarak bağışlar beyanname üzerinde indirilebiliyor, gıda bankacılığı müessesi kapsamında yapılan bağışları da beyanname üzerinde mi indirim konusu yapabilirdik? Yoksa gider hesaplarına alarak yaptığımız uygulama doğru mu? 

Bağış ve yardımlar KKEG olarak kayıtlara alınır. KKEG KV beyanına eklenir. 

Yapılan bağış KV beyannamesinde MATRAHI VAR İSE indirilir. Matrah yok ise indirilmez sonraki yıllarda da indirilemez.

____________________________________________________________________________

Özelge: Vakıf üniversitesine yapılacak bağışın vergi kanunları karşısındaki durumu hk.

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIBURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIMÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 
  
Sayı:B.07.1.GİB.4.16.16.02-300.11.134-34317/08/2012
Konu:Vakıf üniversitesine yapılacak bağışın vergi kanunları karşısındaki durumu 

         İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Bursa’da yeni kurulan vakıf üniversitesi statüsündeki … Üniversitesine bağışlanmak üzere inşa edilecek kütüphane binasının inşaası için yapılacak harcamaların kurum kazancından indirim konusu yapılıp yapılamayacağı, yüklenilecek katma değer vergisinin ne şekilde beyan edileceği, teslim anında ne şekilde belgelendirileceği, yapılacak protokol ve sözleşmelerin damga vergisi karşısındaki durumu konularında görüş bildirilmesi istenilmektedir.

            KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

         5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Diğer İndirimler” başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde; genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5’ine kadar olan kısmının; (ç) bendinde ise (c) bendinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarına bağışlanan okul, sağlık tesisi, 100 yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) kapasitesinden az olmamak kaydıyla öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon merkezi inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamının kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından indirilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

         Öte yandan, 5904 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 39 uncu maddesi ile değiştirilen 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 56 ncı maddesinin b fıkrasında; gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine makbuz karşılığında yapılacak bağışların Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları hükümlerine göre yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden ve kurum kazancından indirileceği hüküm altına alınmıştır.

         Aynı Kanunun Ek:7 inci maddesinde ise vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumlarının da 56 ncı maddedeki mali kolaylık, muaflık ve istisnalardan aynen istifade edecekleri hükmüne yer verilmiştir.

         Konuya ilişkin olarak yayımlanan 1 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “10.3.2.6. Yükseköğretim kurumlarına yapılacak bağış ve yardımlar” başlıklı bölümünde ise 5904 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle birlikte, Kanunun yayım tarihinden (3/7/2009) itibaren üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerine yapılan aynî veya nakdî bağış ve yardımların tamamının beyanname üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabileceği belirtilmiştir.

         Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre; Şirketiniz tarafından Orhangazi Üniversitesine bağışlanmak üzere yaptırılacak kütüphane binasına ilişkin harcamaların tamamı beyannamede ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.

         Ancak, bağışlanmak amacıyla inşa edilen söz konusu kütüphane binasının yapıldığı dönemde faaliyetinizin zararla sonuçlanmış olması veya kurum kazancınızın yetersiz olması nedeniyle indirilemeyen tutarların daha sonraki yıllarda indirim konusu yapılması veya zarar olarak devretmesi mümkün değildir.

            VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN

         213 sayılı Vergi Usul Kanununun “İspat Edici Kağıtlar” başlıklı 227 inci maddesinde, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsikinin mecburi olduğu, 229 uncu maddesinde, faturanın satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olduğu hüküm altına alınmıştır.

         Buna göre, şirketiniz tarafından inşa edilerek üniversiteye bağışlanacak olan kütüphane inşası için yapılan harcamaların ayrı hesaplarda tutulması (muhasebeleştirilmesi) gerekmektedir. Ayrıca, bina için yapılan harcamaların toplam tutarı üzerinden üniversite adına fatura düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır.

            KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

         3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1 nci maddesinde; ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

         Aynı Kanununun 17/2-b maddesinde; aynı maddenin 1/a bendinde sayılan genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların teşkil ettikleri birlikler, üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasi partiler ve sendikalar, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, kamu menfaatine yararlı dernekler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifalarının KDV den istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

         Buna göre, şirketiniz tarafından Orhangazi Üniversitesine yapılacak bedelsiz bina teslimi KDV den istisna tutulacak ve bu işleme ilişkin olarak bina için yapılan harcamaların toplam tutarı üzerinden düzenlenecek faturada KDV hesaplanmayacaktır. Öte yandan, vergiden istisna edilen bu işlem dolayısıyla yüklendiğiniz KDV nin indirim konusu yapılması mümkün bulunmadığından daha önce indirim konusu yapılmış ise indirim konusu yapıln tutarlar binayı teslim ettiğiniz vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesinin “İlave Edilecek KDV” satırında beyan edilmek suretiyle indirim hesaplarından çıkartılacaktır. İndirim hesaplarından çıkarılan söz konusu KDV tutarlarının kurumlar vergisi matrahının tespitinde işin mahiyetine göre gider, maliyet ya da kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınabileceği tabiidir.

            DAMGA VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

         488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisi mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu hükümlerine yer verilmiştir.

         492 sayılı Harçlar Kanunun özel kanunlardaki hükümler başlıklı 123 üncü maddesinde, özel kanunlarla harçtan muaf tutulan kişilerden ve istisna edilen işlemlerden harç alınmayacağı ve bu maddede veya diğer kanunlarda yer alan harçtan muafiyete ilişkin hükümlerin, bu Kanuna bağlı (1) sayılı tarifenin “(A) Mahkeme Harçları” başlıklı bölümünün (V) numaralı fıkrasındaki “keşif harcı” ve aynı tarifenin “(B) İcra ve iflas harçları” bölümünün (III) numaralı fıkrasındaki “haciz, teslim ve satış harcı” bakımından uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştır.

         Diğer taraftan, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun “Mali Kolaylıklar” başlıklı 56 ncı maddesinin (a) fıkrasında, yükseköğretim üst kuruluşları, yükseköğretim kurumları ve bunlara bağlı kuruluşlara yapılacak her türlü bağış ve vasiyetlerin, vergi, resim, damga resmi ve harçlardan muaf olduğu; ek 7 inci maddesinde ise vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumlarının da 56 ncı maddedeki mali kolaylık, muaflık ve istisnalardan aynen istifade edecekleri hükme bağlanmıştır.

         Buna göre, 2547 sayılı Kanunun ek 7 nci ve 56 ncı maddesinin (a) fıkrası uyarınca Orhangazi Üniversitesine yapılacak kütüphane bağışına ilişkin olarak adı geçen üniversite ile aranızda düzenlenecek bağışlamaya ilişkin kâğıdın damga vergisinden istisna edilmesi gerekmektedir.

         Ayrıca, bağışlanacak kütüphane binasının tapuda yapılacak bağış işleminin harçtan istisna tutulması gerekmektedir. Ancak, bağış işleminden önce bu gayrimenkulle ilgili 492 sayılı Kanuna göre doğacak harçlar için istisna uygulanması mümkün bulunmamaktadır.


Kaynak: İsmmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts